Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

rozkazovati a přikazovati a oddá se všecken Bohu a dosahuje vší milosti skrze Krista.

 

O odpuštění hříchuov skrze zasloužení Kristovo.

Kdo již takovým odpustkuom, to jest odpuštění všech hříchuov skrze Krista, nevěří a chce nebe svými skutky sám zasloužiti, ten ztratí učastnost milosti Kristovy a na žádným místě nenajde milosti a jemu skutkové jeho nic nespomohou, to jest jisté. Jakož Izajáš v začátek komentované pasáže57.-59.konec komentované pasáže kapitolách praví: „A kterýž člověk tak na samy vlastní skutky jest veden a oufá skrze ně hříchuov sproštění a spasen býti, takž vždycky v ně hloubějí padá jako onen licomerný zákoník svatého Lukáše v začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže kapitole.

Takového smyslu jsou mnozí lidé tělesného rozumu, kteřížto svým tělesným rozumem toho chopiti nemohou, i protož praví, že se dobří skutkové zapovídají a lehčí a že se lidem příčiny dávají k hřešení etccizojazyčný text.

V tom netoliko dokonalým kazateluom křivdu činí, ale také slovu Božímu. Nebo dobří kazatelé neučí, aby lidé dobře nečinili anebo dobří skutkové aby zanecháni byli a zlí aby činěni a konáni byli, ale učí toliko tomu, abychom sobě dobrých skutkuov nepřipisovali a na ně abychom nezpoléhali ani v ně doufali, že skrze ně samy spaseni budem. Nebo kdybychom my lidé svými vlastními skutky mohli sobě nebe zasloužiti, tehdy začátek komentované pasážebyl bykonec komentované pasáže Kristus nadarmo umřel.

Jakož svatý Pavel praví k Galatům v začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže kapitole: „Víra v Krista Pána, tať nás spaseny činí, a ne naši skutkové.“ Sic začátek komentované pasáženebyl bykonec komentované pasáže žádný rozdíl mezi křesťanem a pohanem, nebo židé, turci a pohané jsou mnozí ctnostně a dobře živi na tomto světě, avšak se jim spaséní a věčný život nepřipisuje. Ale Pán náš Jezus Kristus, ten jest, kterýž v nás puosobí ne toliko vůli, ale také dokonání všech dobrých skutkuov (K Filipenským začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže kapitola).

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).