Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

toho. Neb jistě Buoh byl v Kristu směřuje svět s sebou, neváže jim jich hříchuov a složil v nás slovo smíření.

Izajáš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Svatý, svatý, svatý Pán Buoh zástupuov, plná jest všecka země slávy jeho.

K Kolocenským začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Neb to dobře se zalíbilo, aby v něm všecka plnost přebývala a aby skrze něho sameho stalo se smíření. Neb Buoh uvedl v pokoj skrze krev jeho, kterouž na kříži vylil, nebeské věci s zemskými.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Petra začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Kterýžto naše hříchy na svém těle obětoval na dřevě, abychom my hříchuom zemrouce spravedlnosti živi byli.

Izajáš začátek komentované pasáže53.konec komentované pasáže

Jehožto zsynalostí uzdraveni jsme.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Petra začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Neb Kristus jednou za hříchy naše trpěl a umřel, spravedlivý za nespravedlivé, pro to, aby nás obětoval Bohu, umrtven jsa podlé těla, ale obživen podlé ducha.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Jana začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže

Krev Jezu Krista očišťujeť nás začátek komentované pasážeode všechkonec komentované pasáže hříchuov. začátek komentované pasážeJestliže bychomkonec komentované pasáže řekli, že hříchu nemáme, sami se svozujeme a pravdy v nás není, pakli my se budeme vyznávati hříchuov našich. Věrnýť jest Buoh a spravedlivý, že nám odpustí hříchy naše a očistí nás začátek komentované pasážeode všíkonec komentované pasáže nepravosti.

V též kapitole.

Řekneme-li pak, že jsme nezhřešili, činíme jej lhářem a není v nás slovo jeho.

začátek komentované pasáže1.konec komentované pasáže kanonice svatého Jana začátek komentované pasáže2.konec komentované pasáže

Synáčkové moji, toto vám píši, abyšte nehřešili. Pakli kdo zhřeší, přímluvci máme u Otce Jezu Krista spravedlivého. A onť jest lítostivá obět za hříchy naše. A netoliko za naše, ale také za hříchy všeho světa.

V též kapitole.

Píši vám, milí synáčkové, že se vám odpouštějí hříchové skrze jméno jeho.

K Římanuom začátek komentované pasáže3.konec komentované pasáže

Všickni napořád hříšní jsme a všickni potřebujeme slávy Boží. Ale spravedliví učiněni jsme darmo milostí jeho skrze vykoupení, kteréž jest v Jezu Kristu, kteréhožto Buoh vystavil za smírci skrze víru v krvi jeho k dokázaní spravedlnosti své pro odpuštění předešlých hříchuov v shovívání Božím k okázaní spravedlnosti jeho v tomto času, aby on spravedlivý byl a spravedlivého čině toho, který jest živ z víry Jezu Krista.

Též v začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

Zavřel Buoh všecky věci pod hříchem v nevěře pro to, aby se smiloval.

K Římanuom začátek komentované pasáže11.konec komentované pasáže

O jak veliké bohatství moudrosti a poznání Božího! Kterak neobsáhlí jsou soudové jeho a nestihlé cesty jeho! Neb kdo jest poznal smysl Páně? Aneb kdo rádcí jeho byl? Aneb

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).