Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

modlitebníci modliti se budou Otci v duchu a v pravdě. Nebo i Otec takové chce míti, začátek komentované pasážekteří bykonec komentované pasáže se jemu tak modlili.

Matouš začátek komentované pasáže7.konec komentované pasáže

Proste a bude vám dáno. Hledajte a naleznete. Tlucte a bude vám otevříno. Každý zajisté, kdož prosí, ten vezme. Kdo hledá, nalezne. A kdo tluče, tomu bude otevříno. Který medle mezi vámi člověk jest, jehožto, kdyby syn vlastní prosil za chléb, zdaliž kamene podá jemu? Anebo kdyby ho prosil za rybu, zdaliž hada dá jemu? Protož, poněvádž vy jsouce zlí, umíte dobré věci vašim dětem dávati, jak mnohem více Otec váš, kterýž v nebi jest, dá dobré věci těm, kteříž, ho prosí.

Matouš začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Kdyžby dva mezi vámi na zemi se snesli o jakoužkoli věc a za touž začátek komentované pasáževěc bykonec komentované pasáže prosili, staneť se jim od otce meho nebeskeho. Nebo kde se sejdou dva nebo tří ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich.

Matouš začátek komentované pasáže21.konec komentované pasáže

Všecky věci, za kterežkoli požádáte na modlitbě, budete-li věřiti, vezmete.

Lukáš začátek komentované pasáže18.konec komentované pasáže

Zdaliž Buoh neučiní pomsty volených svých, kteří k němu volají ve dne i v noci, a zdaliž zanedbá jich? Nikoli, neboť jistě pravím vám, že brzo učiní pomstu jich.

Matouš začátek komentované pasáže26.konec komentované pasáže

Bděte a modlte se, abyšte neupadli v pokušení. Duch zajisté hotov jest, ale tělo nemocno.

Lukáš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže

Nechť jsou přepásaná bedra vaše a svíce hořící v rukou vašich a vy buďte podobní učiněni lidem těm, kteřížto očekávají pána svého, když má přijíti s svadby, abyšte, kdyžby přišel a potloukl, hned otevřeli jemu. Ba blaze služebníkuom těm, kteréž, když přijde pán, nalezne je, ani bdí. Zajisté pravím vám, že přepáše se, káže jim sísti a chodě bude jim sloužiti.

Lukáš začátek komentované pasáže12.konec komentované pasáže , Matouš začátek komentované pasáže6.konec komentované pasáže

Nestarajte se nic o život váš, začátek komentované pasážeco byštekonec komentované pasáže měli jísti, ani o tělo vaše, začátek komentované pasážečím byštekonec komentované pasáže je odívali. Duše zajisté jest více nežli pokrm

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).