Studnice života

Praha: Melantrich z Aventina starší, Jiří, 1554. Knihovna Akademie věd České republiky (Praha, Česko), sign. TH 1305, A2r–Aa8v. Editoři Sedláčková, Anna, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

[Generovaný obsah]

[A1r]číslo strany rukopisu

Studnice života od Jiřího Melantricha z Aventinu.

Vytištěno v Starém Městě pražském u Jiřího[1]Jiřího: Jiř. Melantricha. 1554.

[A2r]číslo strany rukopisu

Urozenému a statečnému rytíři panu Zigmundovi Heldtovi z Kementu[2]Kementu: Kementhu a na Mezeříčí Jeho královské Milosti radě[3]radě: Raddě a místokancléři[4]místokancléři: Mijſto Kancléři v Království českém[5]českém: Cžeſkém začátek komentované pasážeetc.cizojazyčný textkonec komentované pasáže[6]etc.: pánu mně laskavě příznivému Jeho Milosti služby své povolné, upřímé a ve všem hotové vzkazuje.

Jakž[7]Jakž: JAkž mi se najprv tato knížka v latinském jazyku sepsaná do rukou mých, pane milostivý, dostala, přečetv ji hned jsem ji sobě oblíbil a najvíce začátek komentované pasážepro tokonec komentované pasáže[8]pro to: proto, že jsem v ní velmi potěšitedlné řeči z Písem svatých [A2v]číslo strany rukopisuStarého i Nového zákona od jednoho pobožného muže vhromadu[9]vhromadu: w hromadu sebrané našel, jimižto každý kající člověk[10]člověk: Cžlowěk, jsa pro hříchy v zarmouceném a souženém svědomí postaven, muože se v naději, milosti a milosrdenství Božském zpevniti a zase posilniti, a tak v pravé víře a pokání svatém trvaje téhož milosrdenství a spasení dojíti.

A protož vidělo mi se za věc slušnou, aby tato knížka pro spasitedlný užitek lidu obecného v jazyku našem českém[11]českém: Cžeſkém na světlo všem vuobec[12]vuobec: wuobetz vydána byla, jakož pak tak jsem učinil, když jsem ji z latinskeho jazyku vedlé skrovnosti vtipu mého na česko[13]česko: Cžeſko přeložil, že jsem ji hned potom také v mé oficíně[14]oficíně: Officijně impre[A3r]číslo strany rukopisusorské[15]impresorské: Jmpresſorſké vytiskl. Poněvádž pak muží učení ten obyčej zachovávají, že ty kníhy, kteréž buď sami skládají aneb[16]aneb: a neɓ od jineho složené v jiný jazyk překládají, lidem v tomto světě vyvajšeným připisují a přivlastňují, protož já mezi všemi jinými najnehodnější, abych nějaké znamení vděčnosti za veliká dobrodíní od Vaší Milosti mně učiněná mohl ukázati, tuto knížku a mou nestatečnou práci pod jménem Vaší Milosti vuobec[17]vuobec: wuobetz jsem vydal Vaší Milosti věře, že takovou mou malou a chudou službu milostivě a laskavě k sobě přijíti a v dobré obrátiti ráčíte. Pán Buoh Vaší Milosti rač dáti se šťastně[18]šťastně: ſſtiaſtně a dobře vždycky míti, toho Vaší Milosti na Pánu [A3v]číslo strany rukopisuBohu z upřímnosti žádám.

Datumcizojazyčný text v Starém Městě pražském v pondělí po svatém Vítu léta[19]léta: Létha po narození Pána našeho Jezu Krista tisícího pětistého padesátého čtvrteho[20]čtvrteho: Cžtwrteho.

Vaší Milosti v službě povolný Jiřík Melantrich Rožďalovský.

X
1Jiřího: Jiř.
2Kementu: Kementhu
3radě: Raddě
4místokancléři: Mijſto Kancléři
5českém: Cžeſkém
6etc.:
7Jakž: JAkž
8pro to: proto
9vhromadu: w hromadu
10člověk: Cžlowěk
11českém: Cžeſkém
12vuobec: wuobetz
13česko: Cžeſko
14oficíně: Officijně
15impresorské: Jmpresſorſké
16aneb: a neɓ
17vuobec: wuobetz
18šťastně: ſſtiaſtně
19léta: Létha
20čtvrteho: Cžtwrteho
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).