[Život Josefův]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. III H 29, 1r–58v. Editor Hořejší, Michal. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[1r]číslo strany rukopisu

Počíná se život Jozefóv

Ke cti božie a pána našeho Jezukrista počíná se život Jozefa, a kterak jest byl prodán od bratří, z arabské[a]arabské] zabradſke řeči v latinskú přeložený[b]přeložený] przeloženu skrze bratra Alfunzia[c]Alfunzia] Alfinizia z Hispánie[d]Hispánie] hzpanie v žaláři žoldánově u vězení[e]vězení] wiezenie léta po narození[f]narození] narozenie syna božieho po cisíci po třech stech po třidceti a po šesti letech.

Jákob patriarcha tři[1]sic! ~S „čtyři“ ženy měl: dvě svobodné[2]z pův. ſwobodny opraveno nadepsáním e manželce, totiž Lia a Ráchel, se[1v]číslo strany rukopisustře, a jiné dvě sestře děvetce[3]~S i ~E „dievky“, Zelfu a Bálu. Synové těch báli sú se pravenie snóv Jozefových, ale Jákob volal je a řekl: „Synové moji, vy strácíte nábytky vaše, porúčejíce je mladým k hlédaní a k pasení. Oni málo rozumějí pastvám ovčím, a protož jděte vy sami osobně k stádóm. Mladé naše syny pošlete a sami paste stáda!“ Chtě Jákob túto příčinú syny své odvrátiti od závisti Jozefovy, nebo velikú nenávistí nenávidiechu jeho, ani kdy [2r]číslo strany rukopisuco milostivě mohli sú s ním rozmlúvati.

Znamenavše deset [bratří]text doplněný editorem[4]doplněno podle ~S přikázanie otce svého Jákoba, brali sú se pást stáda. A dva syny z jednoho břicha vyšlá ostali sú s ním doma a deset synóv s stády čtyřidceti dní ostali sú na púšči, nechodiece k uotci[g]uotci] kuodcy.

Tehda povolav Jákob Jozefa, syna svého, a řekl: „Synu mój, bratři tvoji pasú v Sichen a dnes čtyřidceti dní jest, že nižádný z nich nevrátil se k nám. Vsed na osel, vezmi potřebu jiedla, jdi a viz, dobře li se jim děje [2v]číslo strany rukopisui dobytku, a vzkaž mi a nemeškaj se zase ke mně vrátiti, synu mój Jozef! Nebo sem zamúcen pro bratra tvého Benjamina, nebo osiřel jest po matce tvéj a ještě ssáše. A již jdi, synu mój, a pozdrav ote mne bratří tvých, aniž tam ostávaj s bratřími tvými! Svědomo jest mi, že tebe nenávidí pro sny, kteréž jsi viděl a pověděl, kteréžto pán buoh zpósobie, a naplní svým časem.“ Modléše se Jákob za syna svého Jozefa, řka: „Pane bože, ty jsi byl s [3r]číslo strany rukopisuotci našimi, s Abrahámem, Izákem i se mnú! Buď s tebú, synu mój! Anjel jeho silný přitovařiš se tobě a přiveď tě zdráva zase!“

Tehdy Jozef s těmi krměmi bral se na osle k bratřím svým, i přišel do Sichen. Anjel boží nalezl jeho blúdícieho, sstúpiv s nebe v osobě pastýře, tázáše, co by hledal. Odpověděv Jozef: „Bratří mých hledám, ukaž mi, kde by pásli!“ A on řekl jemu: „S tohoto miesta otehnali sú se. Poď, dovedu tě k nim! Slyšal sem je rozmlúvajícé[5]~S „rozmlúvajície“, že by se

X
aarabské] zabradſke
bpřeložený] przeloženu
cAlfunzia] Alfinizia
dHispánie] hzpanie
evězení] wiezenie
fnarození] narozenie
guotci] kuodcy
1sic! ~S „čtyři“
2z pův. ſwobodny opraveno nadepsáním e
3~S i ~E „dievky“
4doplněno podle ~S
5~S „rozmlúvajície“
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 5 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.17
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).