[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[109v]číslo strany rukopisuanebo kterak tobě dějí. Jemužto svatý Jiří když své jméno i urozenie pověděl jemu, uzřev súdce, že jeho dobrotivú řečí po svéj vieře obrátiti nemóže, kázal jeho, opak ruce sviežíc, přes trám vzhóru táhnúc, na podlahy spúštěti. A potom tak jej pověsiec, všecko tělo železnými klikami zderúc, suol v jeho rány mecíc, pochodněmi připalovati a potom v žaláři zamknúti. Ale Ježíš Kristus té noci jeho navštievil, jehožto přeslavným viděním tak se posílil, že nic na ty muky netbal. To ciesař Dacianus uslyšav, že jeho mukami přemoci nemóže, kázav k sobě jednomu čarodějníku, k němu řekl: Vidíš, ano křesťané umějí svými čáry múk zbývati a naše bohy tupiti! K němužto čarodějník vece: Kaž mi hlavu stieti, ač já jeho nepřemohu. To když řekl čarodějník lítý, jed s vínem smiesiv, dal podvakrát svatému Jiří píti. Ale svatý Jiří to pitie požehnav vypil, a nic jemu nevadilo. To uzřev čarodějník, v Jezukrista uvěřil. A inhed jemu hlavu ciesař stieti kázal. Tehda nazajtřie kázal súdce svatého Jiřie v kolo plno ostrých nožóv vsaditi, ale inhed se kolo zlámalo a jemu nic neuškodilo. Z toho se súdce rozhněvav, kázal pln kotel olova[ct]olova] olowo rozškvařiec, svatého Jiřie vsaditi, ale mocí Jezukristovú to jemu také nic neuškodilo. To vida ciesař Dacianus, ano nic jemu nevadí, umyslil sobě, aby jeho lahodnú řečí k sobě obrátil. Proněžto v tu hodinu k němu vece: Vidíš li, Jiří, kterak sú milostivi naši bohové, že vidúce tě proti sobě stojiec, však to od tebe trpie.

X
ctolova] olowo
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety a 12 dny; verze dat: 1.1.16
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).