[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r2v3v4r4v5r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

advent, všeliký hřiešný člověk má nebeského spasitele čakati, chce li ve všech nebezpečných časiech syna buožieho pomoc mieti. Neb jest to všeho světa obyčej, že každý v svém nebezpečenství k tomu útočiště jmá, do jehožto pomoci úfá. O tom máme podobenstvie v Starém zákoně psáno, že ona královna Hester, vidúci se u velikém nebezpečenství, utekla se k hospodinu, neb úfajíc srdce k bohu jmějieše. Chceme li dobře znamenati, uzříme, že velmi v nebezpečném světě bydlíme a zvláště nám svatý Pavel apoštol vyčítá několiko znamenitých nebezpečenství a řka: V nebezpečenství na řekách, v lotřiech z urozenie. Najprvé praví svatý Pavel, že jest nebezpečenstvie na řekách skrze řeky, ješto vždy dolóv běžiec plovú, znamená se nebezpečný běh člověčieho věku, o němžto mluví svatý Řehoř a řka: Aj toť, brzo vzezřiec znamenajte, kterak to všeckno, v němžto se kocháte, s velikú brzkostí chvátaje, pryč s vámi běží a k oné věčnosti budúcie, chtiec i nechtiec, i ve dne i v noci se blížíte, neb všickni mřemy a jako bystré vody dolóv běžíme. V takém nebezpečenství bieše David prorok, protož voláše k bohu a řka: Spas mě, milý hospodine, neb sú se vody zprýštily až do mé duše, totiž bydlím tak v nebezpečném světu, až již tone i plývá duše má. Druhé nebezpečenstvie, o němžto píše svatý Pavel, jest v lotřiech. To slovo jedniem rozomem lotři, ješto po světu běhajíc, lidí lúpie a jim kradúc, je hubie. A zdali to velicí lotři nejsú, diábel, svět a naše tělesenstvie, kteřížto lidské všechny dobré skutky kradú, a zvláště naše tělesenstvie, ješto vždy při nás jest, to vždy proti nám vítězí. O němžto praví svatý Řehoř: Nosíme na sobě osidlo naše, vždycky máme při sobě domácieho nepřietele, tělesenstvie naše, v hřieše počaté, v hřieše vzchované, všemi činy nebezpečné. Druhý lotr jest nebezpečný svět tento, o němžto svatý Bernart praví: Ó, světe nebezpečný velmi, v tobě jest mnoho zlosti, múdrosti málo. V tobě ač je co dobrého, to od tebe rozličnú přiekazu trpí. V tobě se zlí lidé tobú přikrývajíc lstivě dobří ukazují. V tobě duše hynú, v tobě dobří násilé trpie a vše, co jest v tobě, jest ješitnost a vnitřnieho ducha vezdajšie tesknost. Tys nejisté skonánie a hrozné rozlúčenie. Třetí lotr nebezpečný diábel, o němžto praví svatý Řehoř: Náš dávný vrah diábel, kterým hřiechóm vidí naši mysl najviece skloněnu, v těch hřiešiech nám osidla lécie, k tomu veda, k tomu v srdci libost dávaje. Protož o těch hřiešných, kteřížto jemu povolují, píše Šalomún v kněhách Přísloví a řka: Jakžto pták chvátá člověk k osidlu, nevěda, nebožtík, ano o jeho duši nebezpečenstvie jest zpuosobeno. Třetie nebezpečenstvie jest, o němž se svatý Pavel změňuje, jest z urozenie. Neb sú mnozí lidé, kteřížto pro rod v nebezpečné věcí upadají, jakož sú mnozí urození

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).