[Pasionál klementinský mladší]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 8, 328 fol. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r2v3v4r4v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Ezechiáš bieše na smrt nemocen, jehožto nižádný uzdraviti nemožieše, neb jemu bóh vzkázal a řka: Připrav se, zpósob své věci, máš umřieti, živ nebudeš. To Ezechiáš uslyšav, obráti se k hospodinu jako k tomu, jenž nad vešken přirozený běh, když ráčí, spomoci móž. A inhed mu bóh otevzkázal a řka: Slyšal sem modlitbu tvú. Vzezřel sem na slzy tvé. Přidávámť prodlenie života tvého patnádcte let. O tom také svatý Matúš evanjelista ve Čtení píše, že jeden malomocný, vida, že mu nižádný spomoci nemóž, přišed k Ježíšovi, řekl: Hospodine, móžeš mě mé nemoci očistiti. Tehda jemu inhed hospodin odpověděl: Chci, buď čist, a inhed byl čist. To bylo snadno spasitelovi učiniti. O němžto David prorok v proročství pověděl a řka: Poslal slovo své i uzdravil je. A tak podlé tohoto rozomu, ktož má nemoc, z niežto nižádný pomoci nemóž, chce li zdráv býti, má se k bohu obrátiti, jenžto vždy móž uzdraviti. To jest vše proto řečeno, neb jakož praví svatý Augustin: Všeliký člověk skrz vuoli svú móž v hřiech upadnúti, ale bez božie pomoci hřiecha zbýti nemóž. A když jest to tak, tehdy všeliký hřiešník, jenžto v svých hřiešiech trudně nemocen leží, má v tento svatý čas, v advent, nebeského lékaře nábožně čakati a řka s svatým Davidem prorokem: Uzdrav mě, milý hospodine! A inhed uzdraven budu.

Třetie k nám jde jako jistý spomocník k nebezpečným hřiešníkóm. Proněžto tento svatý čas, v advent,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 11 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).