[Evangeliář pražský]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XI B 3, 1r–19v. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka
<<<10<1r1v2r2v3r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[1r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Dominica prima in adventu Dominicizojazyčný text

Cum appropinquasset.cizojazyčný text Mt21,1 Těch časóv když[a]když] gdiſſ blížieše se Ježíš k Jerusalemu a bieše přišel k jedné ulici Betfage podlé hory Olivetské[b]Olivetské] olyuedſke, tehdy posla svá dva učedlníky Mt21,2 a řka jim: „Děta do toho hrádku, jenžto jest proti vám, a inhed naleznete oslici přivázanú a oslátko[c]oslátko] oſladko s ní, odviežíc přiveďte ji mně. Mt21,3 A die li vám kto co, řcete, že jest jie třeba pánu, a inhed vás nechá.“ To Mt21,4 se jest všecko proto dálo, aby bylo naplněno, co jest bylo prorokováno od proroka, jenž jest řekl: Mt21,5 Povězte dceři Sion: Ej král tvój jede k tobě tichý, sedě na oslici a oslátko[d]oslátko] oſladko jejie porobiv[1]in margine „poddany“ (?). Mt21,6 Tehdy šedše učedlníci, učinili jsú to, což jim jest rozkázal. Mt21,7 I přivedechu oslici i oslátko[e]oslátko] oſladko i vkladiechu na ni rúcho své i vsadichu jeho na svrchu. Mt21,8 Tehdy veliký zástup lidí prostieráchu rúcho své na cestě a jiní řezúc větvie[f]větvie] wietbie[2]in margine „ratolest“ z dřievie, stláchu a metáchu po cestě[3]in margine nečitelný text, zčásti zakrytý vazbou. Mt21,9 A zástupové, kteříž před ním jdiechu i také za ním, voláchu řkúce: „Osanna, točíš chvála se děj, synu Davidovu, požehnaný, jenž přicházie ve jmě božie neb u božím jméni.“

Dominica secundacizojazyčný text

Erunt signa in sole.cizojazyčný text L21,25 Těch časóv[g]časóv] czaſ řekl[h]řekl] rzek Ježíš[i]Ježíš] gieziſſ svým[j]svým] ſ učedníkóm[k]učedníkóm] vcze: Budú znamenie na slunci i na měsieci a na hvězdách a po krajinách tesknost lidská pro hanebnost neb pro hrózu zvuku[l]zvuku] zbuku neb hřmotu morského a řekového neb potokového, L21,26 až lidé pro strach schnutí budú čekajíc, co se stane všemu světu, neb cnosti nebeské, točíš anjelové, budú sebú hýbati k [b]označení sloupcepomstě. L21,27 Tehdy pak uzřie syna člověčieho, an jde v oblaciech u veliké moci a v svém majestátě neb velebnosti. L21,28 A když[m]když] gdyz se to počínati bude, hleďtež zdvihnúce hlavy své, že již blíží se vaše vykúpenie. L21,29 I povědě jim podobenstvie a řka: „Znamenajte fíka i všecky ščepy neb dřievie, L21,30 že když[n]když] gdyz vydávají s sebe ovoce své, blízko jest léto. L21,31 Též i vy, když uzříte, ano se to děje, vězte, že jest blízko královstvie božie. L21,32 Zajisté pravi vám, že nemine národ lidský, že se to všecko stane. L21,33 Nebe i země zahyne, ale řeč má nikdy nemine.“

Dominica terciacizojazyčný text

Cum audisset Iohannes in vinculis.cizojazyčný text Mt11,2 Těch časóv když[o]když] gdyz slyše svatý Jan jsa okován skutky božie, poslav dva [z]text doplněný editorem svých učedlníkóv, Mt11,3 řekl jest jemu: „Ty li jsi, ješto jmáš přijíti, či jiného budem čekati?“ Mt11,4 Tehdy Ježíš odpovědě jim a řka: „Vrátiece se povězte Janovi, což jste viděli i slyšeli: Mt11,5 Slepí prohlédají, belhaví chodie, malomocní čistí jsú, hluší slyšie, mrtví vstávají, Mt11,6 a blahoslavený jest každý, ktož se nepohorší nade mnú.“ Mt11,7 A když[p]když] gdiz oni odjidechu, tehdy [poče]text doplněný editorem Ježíš k zástupóm mluviti o Janovi: „Což jste vyšli na púšť věděti, zda trest, ješto jí vietr hýbá? Aneb poč jste vyšli, co chtiec viděti, Mt11,8 zdali člověka v lahodné rúcho oděného? Zajisté, ktož se lahodně odievají, ti bydlé v domiech králových. Mt11,9 Aneb zda ste vyšli, chtiec viděti proroka? Zajisté pravi vám, že jest větčí než prorok. Mt11,10 Toť jest zajisté ten, o němž jest psáno: Ej já posielám anjela svého před tebe[q]tebe] teb[4]poslední písmeno zapsáno na místě, kde je papír mechanicky porušen, jenž připraví cestu tvú před tebú.“

Dominica quartacizojazyčný text

Miserunt Iudei.cizojazyčný text J1,19 Těch časóv poslali jsú Židé z Jeruzaléma kněží a levity k svatému

X
akdyž] gdiſſ
bOlivetské] olyuedſke
coslátko] oſladko
doslátko] oſladko
eoslátko] oſladko
fvětvie] wietbie
gčasóv] czaſ
hřekl] rzek
iJežíš] gieziſſ
jsvým] ſ
kučedníkóm] vcze
lzvuku] zbuku
mkdyž] gdyz
nkdyž] gdyz
okdyž] gdyz
pkdyž] gdiz
qtebe] teb
1in margine „poddany“ (?)
2in margine „ratolest“
3in margine nečitelný text, zčásti zakrytý vazbou
4poslední písmeno zapsáno na místě, kde je papír mechanicky porušen
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 5 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).