Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[H1r]číslo strany rukopisu

Toto na péči sluší mieti, aby k pouštění krve tak snadně nepřistupoval, leč velmi pilným a vtipným rozeznáním podlé všelikého zpuosobu nemocného i vody jeho opatřenie. Voda byla-li by jako hovadie, s bělostí anebo s sinalostí, a k tomu mdloba mnohá, nech pouštění. Ten již púští duši, neb již jeho přirození tuchne nakažením. Protož kvapnosti své zdržuj a, co máš dělati, soudem rozmyslným konaj.

Toto sebránie pracné bylo z smysluov učených a múdrých lékařuov, jichžto jména i miesta položenie pro ukrácení nekladú se. Nebo prostým lidem, pro něžto najviece se psalo, to neužitečné jest. A učeným, jenž v jich knihách čtou ustavičně, známo jest. Složenie prachuov i lektvaří nákladných psáti zdržoval sem se, poněvadž viece pro chudé pracovalo se. A také, což viece v zkušení[dk]zkušení] zkuſſenie bylo, to se s ukrácením položilo. Také velmi nesnadné jest váhy věcí potřebných klásti. Neb [H1v]číslo strany rukopisulidí rozdielnost jest i jich nezpuosobóv, tu smyslný lékař vedlé jednoho každého potřeby zpraví[dl]zpraví] zprawie se. To buď při tom.

Tištěno v Litomyšli na Novém Městě pod panováním urozeného pána pana Jana Kostky z Postupic, skrze mě, Pavla z Meziříčí. Léta vykoupenie našeho tisícieho pětistého šestého. A téhož léta hvězda s vocasem na západ slunce při svatém Jakubě mor budoucí[dm]budoucí] budaucie znamenávající viděna jest. Čas byl veliké suchosti, jasný a horký a za chvíli trval. A brzo potom králová najjasnějšieho pána našeho, krále Vladislava uherského, českého etc.cizojazyčný text, syna porodivši, život smrtí v Budíně dokonala. Polský král také toho času umřel jest. Také potom mor v Mišni a v Rakousích začal se, jehožto i my také ne bez strachu na se čekáme. Nebo ruka Páně k trestání zlosti naší na okršlek země stáhla se. I kohož jeho milost ráčiti bude, toho za[H2r]číslo strany rukopisuchová. I dokudž čas slúží[dn]slúží] ſlužie a život čerstvý jest, srdcem pokáním zpraveným milosti i pomoci u něho hledajme. Dokonáno ten pátek před Narozením Panny Marie.[12]7. září

X
dkzkušení] zkuſſenie
dlzpraví] zprawie
dmbudoucí] budaucie
dnslúží] ſlužie
127. září
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 23 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).