Černý, Jan: Spis o nemocech morních, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

Litomyšl: Olivetský z Olivetu, Pavel, 1506. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 28 G 54, A1r–H2r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[A1r]číslo strany rukopisu

Spis o nemocech morních[a]morních] morniech, kterak se mají lidé chovati před tím i po tom času

[A1v]číslo strany rukopisu[1]prázdná strana

[A2r]číslo strany rukopisu

Mor jest nakaženého povětřie porušený zpuosob, z něhožto zimnice mornie znikají a odtud bolesti rozličné z vlhkostí mnohých při srdci porušených, jakožto hlízy, pryskýři a neštovice nebo vředové proměnných barev na těle povstávají. Zimnice pak mornie tiemto zpuosobem povstává: povětřie, jehožto ustavičně užíváme, od svrchnieho běhu nebeského podlé rozličností planet spojenie a paprslkuov světlosti i moci jich k sobě púštěnie. Též také i od kořene dolejších[b]dolejších] doleyſſiech živluov, totižto z země a z vody, proměnu svú vždy přijímá a samo od sebe nekazí se, než což se do něho odjinud zlého a jedovatého vnášie, tiem porušuje se. A že zdravé povětřie tak mnoho nebo viece nežli pokrm dobrý životu prospívá, protož když by zjedovatělo a vdechnutím[c]vdechnutím] wdechnutiem k svlažení srdce přitrženo bylo, tehdy krev i jiné vlhkosti nečisté v žilách jeho stojící jedovatě porušuje. Nebo což se od jedovatého dotýká, to se všecko nakažuje. A svým [A2v]číslo strany rukopisutakovým nakažením vlhkosti srdečné k zevření přivodie i duchové životní[d]životní] žiwotnie ku pomoci srdce s horkostí přirozenú rychle zbiehají se a, zemdleni jsúce, i bývají potlačeni. A odtud nemocnému úzkost, horkost vnitřnie, nesdnadnost dýchanie s smradem, mnohá mdloba, hlavy bolest přichází. Některým zajisté od náramného nakaženie a srdce jedovatinami obklíčeného bez zevření[2]poškozená stránka, slovo doplněno podle tisku 1530 krve jeho náhle umierati přiházie se. Tu tepruv při některých hlízy, neštovice neb miesta ssinalá na těle ukazují se. Ta zimnice mornie ze všech vlhkostí srdečných plodí[e]plodí] plodie se. A že krve při srdci jest najvíce, povětřiem jedovatým porušila-li by se, pouštěnie krve v takovéž potřebě jest velmi užitečné. Krve změněnie od jedovatosti povětří nebylo-li by, ale jiných vlhkostí zkaženie, tehdy v tom viece slouží[f]slouží] ſlaužie počištěnie. Zajisté ktož v nepotřebě pouštie, mnoho škodlivého zlého na se, totižto zemdlenie moci i všeho přirozenie a rozmnoženie jedovatosti, i rychlejší usmrcenie uvodí[g]uvodí] vwodie. A

X
amorních] morniech
bdolejších] doleyſſiech
cvdechnutím] wdechnutiem
dživotní] žiwotnie
eplodí] plodie
fslouží] ſlaužie
guvodí] vwodie
1prázdná strana
2poškozená stránka, slovo doplněno podle tisku 1530
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 28 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).