[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<59r59v60r60v61r61v62r62v63r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[61r]číslo strany rukopisuNu26,40 Synové Bale: Hered a Noeman. Z Ered čeled Hereditských, z Noeman čeled Noemitských. Nu26,41 Títo sú synové Benjaminovi z pokolenie jích, jíchžto počet pět a XLti tisícóv a šest set. Nu26,42 Synové Danovi po pokoleních jích: Suham[eg]Suham] ſluham, od něhož čeled Suhamitských. Tato pokolenie Dan po čeledech jích. Nu26,43 Všickni sú byli Suhamitští, jíchžto počet bieše čtyři a XLti tisícóv a čtyři sta. Nu26,44 Synové Asser po pokoleních jích: Jemna, od něhož čeled Jemnaitských, Jesni, od něhož čeled Jesnitských, Brie, od něhož čeled Brietských. Nu26,45 Synové Brie: Aber, od něhož čeled Aberitských, a Melchihel, od něhož čeled Melchihelitských. Nu26,46 A jméno dcery Asserovy bylo jest Sára. Nu26,47 Tato pokolenie synóv Asser a počet jích tři a patdesát tisícóv a čtyři sta. Nu26,48 Synové Neptalim po pokoleních jích: Jesihel, od něhož čeled Jesihelitských, Guni, od něhož čeled Gunitských, Nu26,49 Jeser, od něhož čeled Jeseritských, Sellem, od něhož čeled Sellemitských. Nu26,50 Tatoť jsú pokolenie synóv Neptalim po čeledech jích, jíchžto počet pět a XLti tisícóv a čtyři sta. Nu26,51 Tatoť jest summa synóv izrahelských, kteříž zečteni sú šest set tisícóv a tisíc sedm set a XXXti. Nu26,52 I mluvil jest Pán k Mojžiešovi řka: Nu26,53 Těmto se rozdělí země podlé počtu jmen k vládařství jích: Nu26,54 Všem, jakož nynie zečteni sú, dáno bude vládařstvie, mnohým větčí stranu dáš a nemnohým menší. Nu26,55 Tak toliko, aby los zemi rozdělil pokolením i čeledem. Nu26,56 Cožkoli losem se přihodí. to nebo mnozí vezměte nebo nemnozí. Nu26,57 Tento také jest počet synóv Levi po čeledech jích: Gerson, od něhož čeled Gersonitských, Kaat, od něhož čeled Kaatiských, Merari, od něhož čeled Meraritských. Nu26,58 Tyto jsú čeledi Levi: čeled Lobin, čeled Ebron, čeled Moli, čeled Musi, čeled Kori. A také Kaat zplodil jest Amram, Nu26,59 jenž jest měl ženu Jokabet, dceru Levi, ješto urodila se jemu v Éjiptě. Ta urodila jest muži svému Amramovi syny Árona a Mojžieše a Mariji, sestru jích. Nu26,60 Z Árona pošli sú Nadab a Abin a Eleazar a Itamar, Nu26,61 z níchžto Nadab a Abin umřela sta, když sta obětovala oheň cizí před hospodinem. Nu26,62 I byli sú všickni, kteříž zečteni sú XXIIIcietma tisícóv rodu mužského od jednoho měsiece a nad to, kteříž nejsú zečteni mezi syny izrahelskými ani jím s jinými dáno jest vládařstvie. Nu26,63 Tentoť jest počet synóv izrahelských, kteříž popsáni jsú od Mojžieše a ot Eleazara kněze v polích moabských nad Jordánem proti Jericho, Nu26,64 mezi nímižto nižádný nebyl jest z těch, kteříž dřieve zečteni sú od Mojžieše a od Árona na púšti Sinai, Nu26,65 neb bieše předpověděl Pán, že všickni zemrú na púšti a nižádný nezóstane z ních, jediné Kalef, syn Jefonóv. a Jozue, syn Nunóv.

XXVII. kapitola

Nu27,1 Tehdy přistúpily sú dcery Salfad, syna Eferova, syna Galaad, syna Machir, syna Manasse, jenž jest byl syn Jozefóv, jíchžto jsú jména Maala a Noha a Egla a Melcha a Tersa, Nu27,2 i stály sú před Mojžiešem a Eleazarem knězem a přede všemi kniežaty lidu u dveří stánku zaslíbenie. A řekly sú: Nu27,3 Otec nás umřel jest na púšti a nebyl jest v sváru, kterýž zbuzen jest proti Pánu za Kore, ale v hřieše svém umřel jest ten, jenž neměl samcóv synóv. Proč se otjímá jméno jeho z čeledi jeho, že nemá syna? Dajte nám vládařstvie mezi přívuznými otce našeho. Nu27,4 I vznese Mojžieš při jích k súdu Páně, Nu27,5 jenž jest řekl k němu: Nu27,6 Spravedlivé věci žádají dcery Salfaad. Daj vládařstvie jím mezi přívuznými otce jích a jemu v dědictvie ať vstúpie. Nu27,7 A k synóm izrahelským mluv toto: Nu27,8 Člověk, když by umřel bez syna, ke dceři jeho pójde dědictvie. Nu27,9 Pakli by dcery neměl, bude mieti náměstky bratří svú. Nu27,10 Pakli by i bratří neměl, dáte dědictvie bratřím otce jeho. Nu27,11 Pakli by ani strýcóv neměl, dáno bude dědictvie těm, kteříž jemu bližní sú. I bude to synóm izrahelským svaté zákonem věčným, jakož přikázal jest Pán Mojžiešovi. Nu27,12 Řekl jest také Pán k Mojžiešovi: Vstup na hóru tuto Abarim a opatř odtud zemi, kterúž dáti mám synóm izrahelským. Nu27,13 A když jí uzříš, pójdeš i ty k lidu tvému, jakož jest šel bratr tvój Áron, Nu27,14 neb ste urazili mě na púšti Sin v protivenství množstvie ani ste posvětiti mne chtěli před ním nad vodami. Toť jsú vody Protivenstvie v Kades na púšti Sin. Nu27,15 Jemužto odpověděl Mojžieš: Nu27,16 Opatř pán bóh duchóv všelikého těla člověka, jenž by byl nad množstvím tiemto Nu27,17 a mohl vycházeti a vcházeti před ními a vyvoditi je nebo uvoditi, aby nebyl lid Páně jako ovce bez pastýře. Nu27,18 I řekl jest Pán k Mojžiešovi: Vezmi Jozue, syna Nun, muže, v němžto jest duch boží, a polož ruku tvú na něho, Nu27,19 jenž stane před Eleazarem knězem i přede vším množ[61v]číslo strany rukopisustvím.

X
egSuham] ſluham
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).