[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<58r58v59r59v60r60v61r61v62r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[60r]číslo strany rukopisuhóry Fegor, ješto patří na púšť, Nu23,29 řekl jest jemu Balám: Udělaj mi tuto sedm oltářóv a připrav tolikéž telcóv i téhož čísla skopcóv po všech oltářích. Nu23,30 Učinil jest Balak, jakož Balám bieše řekl, i vkladl jest telce a skopce po všech oltářích.

XXIIII

Nu24,1 A když uzře Balám, že by se líbilo Pánu, aby požehnal Izrahelovi, nikakež neotjíde, jako dřieve chodieše, aby čáróv hledal. Ale zpraviv proti púšti obličej svój Nu24,2 a pozdvih oči, viděl jest Izrahele v staniech přebývajíce po pokoleních svých. A když se obořil v něho duch boží, Nu24,3 přijem příslovie vece: Řekl jest Balám, syn Beoróv, řekl jest člověk, jehož zatměno jest oko, Nu24,4 řekl jest posluchač řečí božích, jenž viděnie všemohúcieho opatřil jest, jenž padá, a tak otvierají se oči jeho. Nu24,5 Kterak krásní stánkové tvoji, Jákobe, a stani tvoji, Izraheli! Nu24,6 Jako údolé lesné, jako zahrady podlé potokóv rozvlažené, jako stanoviště, kteréž jest postavil hospodin, jako cedrové blízko u vód. Nu24,7 Poteče voda z ókova jeho a siemě jeho bude v mnohé vody. Vzat bude pro Agaga král jeho a odjato bude královstvie jeho. Nu24,8 Bóh vyvedl jej z Éjipta, jehož síla podobna jest k jednorožci. Sžerú pohany vrahy jeho a kosti jích ztroskocí a provrtají šípy. Nu24,9 Odpočívaje spal jest jako lev a jako lvice, kteréž zbuditi nižádný nesměti bude. Kto by dobrořečil tobě, bude sám dobrořečený, kto by zlořečil tobě, v zlořečenství jmien bude. Nu24,10 A rozhněvav se Balak proti Balámovi, tlesk rukama vece: K zlořečení nepřátel mých povolal sem tebe, jímžto zpět třetie dobrořečil si! Nu24,11 Navrať se k miestu tvému. Umienil sem byl jistě velebně poctiti tebe, ale hospodin zbavil jest tě cti zpósobené. Nu24,12 Odpovědě Balám k Balakovi: Však sem poslóm tvým, kteréžs poslal ke mně, řekl: Nu24,13 By mi Balak dal plný dóm střiebra a zlata, nebudu moci pominúti řeči pána boha mého, bych nebo dobrého co nebo zlého vynesl z srdce mého, ale cožkoli by hospodin řekl, to mluviti budu? Nu24,14 Alevšak jda k lidu mému, dám radu, co by lid tvój tomu lidu učinil by poslednieho času. Nu24,15 Protož vzem příslovie opět vece: Řekl jest Balám, syn Beoróv, řekl jest člověk, jeho zatměno jest oko, Nu24,16 řekl jest posluchač řečí božích, jenž zná učenie najvyšieho a viděnie všemohúcieho vidí, jenž padnuv otevřené má oči. Nu24,17 Uzřím jeho, ale ne nynie, opatřím jeho, ale ne zblízka. Vzejde hvězda z Jákoba a povstane metla z Izrahele a potepe vévody moabské a zhubí všecky syny Setovy Nu24,18 i bude Idumea vládařstvie jeho, dědictvie Seir dostane se nepřátelóm jeho. Ale Izrahel silně[ed]silně] ſyl/ſylnie bude činiti, Nu24,19 z Jákoba bude, jenž by panoval a zatratil ostatky města. Nu24,20 A když uzře Amalecha, přijem příslovie vece: Počátek pohanóv Amalech, jehož se posledkové zatratie. Nu24,21 Viděl jest také Cinea a přijem příslovie vece: Silný jest jistě přiebytek tvój. Ale by v skále položil hniezdo tvé, Nu24,22 aby byl vyvolen z rodu Cinova[ee]Cinova] Cýrowa, kterak dlúho budeš moci zóstati? Neb Assur popadne tě. Nu24,23 A přijem příslovie, opět mluvil jest: Ach kto živ bude, kdy toto učiní bóh? Nu24,24 Přijdú na lodech z Valachóv, přemohú Assyrské a zkazie Židy a naposledy také sami zahynú. Nu24,25 I vstal jest Balám i vrátil se jest na miesto své. Balak také cestú, kterúž bieše přišel, vráti se.

XXV. kapitola

Nu25,1 Tehdy přebýváše toho času Izrahel v Sechim. I sesmilnil jest lid se dcerami moabskými, Nu25,2 kteréž volaly sú je k óbětem svým a oní jedli sú a klaněli se bohóm jích. Nu25,3 A spojil se jest Izrahel k Belfegorovi. I rozhněvav se Pán, Nu25,4 řekl jest k Mojžiešovi: Vezmi všecka kniežata lidu a zvěs je proti slunci na šibeniciech, ať se odvrátí prchlivost má od Izrahele. Nu25,5 I řekl jest [Mojžieš]text doplněný editorem k súdciem izrahelským: Zabí každý bližnie své, kteříž sú se přivinuli k Belfegorovi. Nu25,6 A aj jeden z synóv izrahelských všel jest před bratřími svými k nevěstce madianské, an to vidí Mojžieš i vešken zástup synóv izrahelských, kteříž plakáchu před dveřmi stánkovými. Nu25,7 To když uzře Finés, syn Eleazaróv, syna Áronova kněze, vstal jest z prostředka množstvie a pochytiv meč, Nu25,8 všel jest za mužem izrahelským do domku nevěstčieho i proklal jest oba spolu, muže t. i ženu, v miestech roditedlných, a přestala jest rána od synóv izrahelských. Nu25,9 a zbiti sú čtrmezcietma tisícóv lidí. Nu25,10 I řekl jest Pán k Mojžiešovi: Nu25,11 Finés, syn Eleazaróv, syna Árona kněze, odvrátil jest hněv mój od synóv izrahelských, neb horlivostí mú hnul se jest proti ním, abych já nezahladil synóv izrahelských v horlivosti mé. Nu25,12 Protož mluv k němu: Aj dávám jemu pokoj slibu mého

X
edsilně] ſyl/ſylnie
eeCinova] Cýrowa
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 8 měsíci; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).