[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<56v57r57v58r58v59r59v60r60v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[58v]číslo strany rukopisuIzrahel: Znáš všecko úsilé, kteréž nás jest popadlo, Nu20,15 kterak sstúpili otcové náši do Ejipta a přebývali sme tam mnoho času a trápili sú nás Ejiptští i otce náše Nu20,16 a kterak sme volali k hospodinu a uslyšal jest nás a poslal anděla, jenž jest vyvedl nás z Éjipta. Aj v městě Kades, ješto jest v posledních končinách tvých, položeni jsúc, Nu20,17 prosíme, aby nám jíti slušalo přes zemi tvú. Nepójdemeť po polích ani po vinniciech, nebudemeť píti vody z studnic tvých, ale pójdeme cestú obecnú, ani na pravici ani na levici se uchylujíce, dokudž nepřejdeme krajin tvých[ea]tvých] twým. Nu20,18 Jemužto odpovědě Edom: Neprojdeš skrze mě, jinak v ódění potkám se s tebú. Nu20,19 I řekli sú synové izrahelští: Potřenú cestú pójdeme, a budem li píti vody tvé my i hovada náše, dáme, což spravedlivého jest, nižádná nebude na penězích nesnáze, toliko ať spěšně pójdeme. Nu20,20 Tehdy on otpovědě: Nepójdete. A ihned vyšel jest v cestu s nečíslným množstvím a rukú silnú Nu20,21 aniž jest chtěl přivoliti prosíciemu, aby pójčil jitie přes končiny své. Pro tu věc odvrátil se jest od něho Izrahel. Nu20,22 A když hnuchu stany z Kades, přišli sú na hóru Or, jenž jest v končinách země Edom. Nu20,23 Kdežto mluvil jest Pán k Mojžiešovi řka: Nu20,24 Ať jde, vece, Áron k lidem svým, neb nevejde do země, kterú sem dal synóm izrahelským, protože jest nevěřící byl ústóm mým u vód Protivenstvie. Nu20,25 Vezmi Árona i syna jeho s ním a povedeš jeho na hóru Or. Nu20,26 A když obnažíš otce z rúcha jeho, oblečeš jím Eleazara, syna jeho, a Áron sebrán bude a umře tu. Nu20,27 Učinil jest Mojžieš, jakož přikázal byl hospodin. I vstúpili sú na hóru Or přede vším množstvím, Nu20,28 a když Árona oblúpi z rúcha jeho, obleče jím Eleazara, syna jeho. Nu20,29 A když on umře na vrchu hóry, sstúpil jest Mojžieš s Eleazarem. A všecko množstvie vida, že jest umřel Áron, plakalo jest nad ním za XXXti dní po všech čeledech svých.

XXI

Nu21,1 To když uslyše kananejský král Arad, jenž přebýváše na poledne, že by přišel, t. Izrahel, skrze špehéřóv cestu, bojoval jest proti němu. A vítězem ostav, vedl jest z něho lúpež. Nu21,2 Tehdy Izrahel slibem se zavázav Pánu, vece: Dáš li lid tento v ruku mú, zahladím města jeho. Nu21,3 I uslyšal jest Pán prosby Izrahele a dal jest Kananejskému, jehož on jest zabil, podvrátiv města jeho i nazval jest jméno miesta toho Horma, to jest Prokletie. Nu21,4 I šli sú i s hóry Or po cestě, ješto vede k moři Rudnému, aby obešli zemi edomskú, i poče sobě stýskati lid pro cestu a práci Nu21,5 a mluvě proti Pánu a Mojžiešovi, vece: Proč si vyvedl nás z Éjipta, abychme zemřeli na púšti? Nedostává se chleba, nejsú vody, duše náše oškliva buď nad pokrmem tiemto najlehčejším. Nu21,6 Pro kterúžto věc poslal jest Pán na lid ohnivé hady, pro jíchžto rány a smrti mnohých Nu21,7 přišli sú k Mojžiešovi a řekli sú: Shřešili sme, že sme mluvili proti Pánu a tobě. Modl se, ať otejme od nás hady. I modlil se jest Mojžieš za lid Nu21,8 a mluvil jest Pán k němu: Učiň hada měděného a polož jej na znamenie. Ktož by raněn jsa vzezřel na něho, živ byl. Nu21,9 Tehdy učinil jest Mojžieš hada měděného a položil jest na znamenie. Na něhož když ranění vzhlédniechu, uzdraveni býváchu. Nu21,10 A šedše synové izrahelští stany rozbili sú v Óboch, Nu21,11 odtud vyšedše postavili sú stany v Hiebarim na púšti, ješto patří k Moabovi proti polednie straně. Nu21,12 A odtud hnuvše se přišli sú ku potoku Zared, Nu21,13 kterýž opustivše postavili sú stany proti Arnon, ješto jest na púšti a vyskýtá se v končinách amorejských. Zajisté Arnon jest meze Moabitských, děléc Moabitské a Amorejské, Nu21,14 protož se praví v knihách bojóv Páně: Jakož učinil jest v moři Rudném, tak učiní v potociech Arnon. Nu21,15 Skalé vysedlé potokóv vychýlily sú se, aby odpočívali v Arnon a posadili se na krajinách Moabských. Nu21,16 Z toho miesta ukázala se jest studnice, nad níž mluvil jest Pán k Mojžiešovi: Shromažď lid a dám jemu vodu. Nu21,17 Tehdy jest zpieval Izrahel pieseň tuto: Vstup studnice, zpieváchu, Nu21,18 studnice, kterúž sú vykopali kniežata a připravili sú vódce množstvie, v davateli zákona a v holech svých. I šli sú s púště Mathana, Nu21,19 s Mathana do Nahalihel, [z Nahalihel]text doplněný editorem do Bamoch[eb]Bamoch] Maboch, Nu21,20 z Bamoch do Bomoth. Bomoth údolé jest v krajině moabské na vrchu Fazga, ješto patří proti púšti. Nu21,21 I poslal jest Izrahel posly k Seon, králi amorejskému, řka: Nu21,22 Prosím, aby mi jíti slušalo přes zemi tvú. Neuchýlíme se na pole a na vinnice, nebudem píti vód z studnic. Cestú královú pójdeme, donidž nepřejdeme mezí tvých. Nu21,23 Jenž jest pójčiti nechtěl, aby šel Izrahel přes končiny jeho, ale raději sebrav zástup, vyšel jest v cestu na púšť a přišel jest do Jasa a bojoval proti němu, Nu21,24 od něhož bit jest v ústech meče. A obdržiena jest země jeho od

X
eatvých] twým
ebBamoch] Maboch
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).