[Bible kladrubská, Pentateuch]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII A 29, 4v–78r. Editor Pečírková, Jaroslava. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<52r52v53r53v54r54v55r55v56r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Nu8,21 a očištěni sú a omyli sú rúcha svá. I pozdvihl jest jích Áron před obličejem Páně a modlil se za ně, Nu8,22 aby očištěni jsúc vešli k úřadóm svým do stánku zaslíbenie před Áronem, a syny jeho. Jakož přikázal byl hospodin Mojžiešovi o levitách, tak učiněno jest. Nu8,23 Mluvil jest Pán k Mojžiešovi řka: Nu8,24 Tentoť jest zákon levit: Od XXVcietma let a nad to vcházeti budú, aby slúžili v stánku zaslíbenie. Nu8,25 A když by patdesáté léto věku doplnili, slúžiti přestanú Nu8,26 i budú slúhy bratří svých v stánku zaslíbenie, aby ostřiehali, které věci byly li by jím poručeny, ale děl těch ať nečinie. Tak zpósobíš levity v strážích jích.

Kapitola IX

Nu9,1 Mluvil jest hospodin k Mojžiešovi na púšti Sinai léta druhého, když sú vyšli z země ejiptské, měsiece prvého řka: Nu9,2 Ať učinie synové izrahelští Beránka v času svém Nu9,3 XIIIItý deň měsiece tohoto k večeru podlé všech posvátných obyčejóv a spravedlností jeho. Nu9,4 I přikázal jest Mojžieš synóm izrahelským, aby učinili Beránka, Nu9,5 kteřížto učinili sú časem svým XIIIItý deň měsiece k večeru na hóře Sinai. Podlé všech věcí, kteréž přikázal byl hospodin Mojžiešovi, učinili sú synové izrahelští. Nu9,6 A aj někteří nečistí nad duší člověčí, kteříž nemožiechu činiti Beránka v ten deň, přistúpivše k Mojžiešovi a Áronovi, Nu9,7 řekli sú jím: Nečistí sme nad duší člověčí: Proč zklamáni býváme, abychme nemohli obětovati oběti hospodinu v času svém mezi syny izrahelskými? Nu9,8 Jímžto odpovědě Mojžieš: Stójte, ať se poradím, co by přikázal hospodin o vás. Nu9,9 I mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Nu9,10 Mluv synóm izrahelským: Člověk, kterýž by byl nečist nad duší buďto na cestě podál v národě vašem, ať učiní Beránka hospodinu Nu9,11 měsiece druhého XIIIItý deň měsiece k večeru, s přesnicem a s řeřichami polními jiesti jej budú. Nu9,12 Neostavieť z něho ničehož až do jitra a kosti jeho nezlomie, vešken řád Beránka zachovají. Nu9,13 A pakli kto čist jest a na cestě nebyl jest, avšak neučinil Beránka, vyplena bude duše ta z lidí svých, neb oběti hospodinu neobětoval jest časem svým, hřiech svój sám ponese. Nu9,14 Host také i příchozí byl li by u vás, učiní Beránka Páně podlé posvátných obyčejóv a spravedlností jeho. Přikázanie též bude u vás tak příchoziemu jako tu rodilému. Nu9,15 Protož dne, kteréhož zdvižen jest stánek, přikryl jest jej oblak a od večera nad stanem bieše jako tvářnost ohně až do jitra, Nu9,16 tak činieše ustavičně. Přes deň přikrýváše jej oblak a přes noc jako tvářnost ohně. Nu9,17 A když bieše odjat oblak, jenž stánek přikrýváše, tehdy jdiechu synové izrahelští a na miestě, kdež stáše oblak, tu stany rozbíjiechu. Nu9,18 K rozkázaní Páně jdiechu a k rozkázání jeho rozbíjiechu stan, všecky dni, kterýchž stáše oblak nad stánkem, ostáváchu na témž miestě. Nu9,19 A jestliže by se přihodilo, aby mnohý čas ostal nad ním, biechu synové izrahelští na strážích Páně a nejdiechu, Nu9,20 kolikožkoli dní byl by oblak nad stánkem. K rozkázaní Páně zdvíháchu stany a k rozkázaní jeho skládáchu. Nu9,21 Byl li jest oblak od večera až do jitra a ihned na úsvitě stánek opustil jest, jdiechu. A pakli po dni a po noci odšel by, rozrušováchu stany. Nu9,22 Pakli dva dni neb jeden měsiec nebo delšieho času byl by nad stánkem, zóstáváchu synové izrahelští na témž miestě a nejdiechu. A ihned jakž odcházieše, hýbáchu stany. Nu9,23 Skrze slovo Páně rozbíjiechu stany a skrze slovo jeho jdiechu a biechu na strážech Páně podlé přikázanie jeho skrze ruku Mojžiešovu.

Kapitola X.

Nu10,1 Mluvil jest hospodin k Mojžiešovi řka: Nu10,2 Učiň sobě dvě trúbě střiebrné klepané, kterýmižto svolávati mohl by množstvie, kdyžto hnúti se mají stanové. Nu10,3 A když by zavzněl v trúby, shromáždí se k tobě vešken zástup ke dveřóm stánku zaslíbenie. Nu10,4 Kdyby jednú zatrúbil, přijdú k tobě kniežata a hlavy množstvie izrahelského. Nu10,5 A pakli by delší a přelomný zvuk povzněl, hnú stany první, kteří sú na vzchod slunečnie straně. Nu10,6 A v druhém vznění a v rovném zvuku trúby, zdvihnú stany, kteříž bydlé ku poledni, a podlé toho obyčeje ostatní učinie, když by zvučely trúby k jití. Nu10,7 A když shromážděn má býti lid, sprostný trub zvuk bude a nepřelomně vznieti budú. Nu10,8 Synové Árona kněze trúbiti budú v trúby i bude to zákonem ustavené věčné v národech vaších. Nu10,9 Pakli byšte vyšli k boji z země vašie proti nepřátelóm, kteříž bojují proti vám, trúbiti budete zvučiece v trúby i bude vzpomenutie na vás před pánem bohem vaším, abyšte byli vytrženi z rukú nepřátel vaších. Nu10,10 Jestliže byšte kdy měli hody a dni svátečnie a dni prvnie měsiecóv, trúbiti budete v trúby nad zápalnými a pokojnými obětmi,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).