[Bible mikulovská, Matoušovo evangelium]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, 454v–469v. Editoři Sedláčková, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

<<<10<466v467r467v468r468v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[466v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceMt24,8 Toto pak všecko počátkové sú bolestí.“

Mt24,9 „Tehda zrazovati budú vás v trápenie a zabíjeti budú vás a budete v nenávist všem lidem pro jméno mé. Mt24,10 A tehdy horšiti se budú mnozí, vespolek zrazovati se budú a v nenávist mieti sě budú vespolek. Mt24,11 A mnozí falešní proroci vstanú a svedú mnohé. Mt24,12 A že rozhojnie sě nepravost, ustydne láska mnohých. Mt24,13 Ktož pak setrval by až do konce, ten spasen bude. Mt24,14 A kázáno bude toto čtenie královstvie ve všem světě na svědečstvie[165]svědečstvie] + omnibus lat. pohanóm, a tehda přijde skonánie.“

Mt24,15 „Protož když uzřeli byšte opuštěnie ohavnosti, kteréž řečeno jest ot Daniele proroka, stojície na miestě svatém – ktož čte, rozuměj –, Mt24,16 tehda, kteříž v Židovstvě sú, utecte na hory. Mt24,17 A kteříž na střeše, nesstupujte vzieti něco z domu svého. Mt24,18 A kteříž na rolí, nevracujte sě vzieti sukně své. Mt24,19 Běda pak rodícím a krmícím v těch dnech.“

Mt24,20 „Modlte sě pak, ať nebude utiekanie vaše v zimě neb v svátek. Mt24,21 Nebo bude tehda trápenie veliké, kterakéž nikda[166]nikda] navíc oproti lat. nebylo jest od počátka světa až do nynie, aniž bude. Mt24,22 A leč ukráceni byli by dnové ti, nebylo by spaseno všeliké tělo, ale pro vyvolené ukráceni budú dnové ti. Mt24,23 Tehda, ač kto vám řekl by: Aj, tutoť jest Kristus nebo ondeno, neroďte věřiti. Mt24,24 Neboť vstanú falešní kristové a falešní prorokové a dadie znamenie veliká a zázraky, tak aby v blud uvedeni byli, ač býti móže, i vyvolení. Mt24,25 Aj, předpověděl sem vám. Mt24,26 Protož ač řekli by vám: Aj, na púšti jest, […]text doplněný editorem[167]…] nolite exire lat.. Aj, v rozpadlinách, neroďte věřiti. Mt24,27 Nebo jakožto blesk vycházeje od východu a ukazuje sě až k západu, takť bude i přijitie syna člověka. Mt24,28 Kdež kolivěk bylo by tělo, tuť shromaždie sě i orlice.“

Mt24,29 „Ihned pak po trápení dnóv těch slunce zatmí sě a měsiec nedá světla svého a hvězdy padati [b]označení sloupcebudú s nebe a moci nebeské hýbati sě budú. Mt24,30 A ukáže sě znamenie syna člověka v nebi a tehda kvieliti budú sebe[168]sebe] navíc oproti lat. všecka pokolenie země a uzřie syna člověka přicházejícieho v oblaciech nebeských s mocí mnohú a velebností. Mt24,31 A pošle anjely své s trúbú a hlasem velikým a shromaždie vyvolené jeho od čtyř větróv nebe[169]nebe] navíc oproti lat., + caelis var., od najposlednějšieho nebes až do končin jich.“

Mt24,32 „Od stromu pak fíkového učte sě přísloví: Když již větev jeho mladičná byla by a listie narozené, viete, že blízko jest léto. Mt24,33 Tak i vy, když viděli byšte toto býti všecko, vězte, že blízko jest a ve dveřech. Mt24,34 Jistě pravím vám, že nezahyne pokolenie toto, doniž všecko[170]všecko] + haec lat., nemá var. nestalo by sě. Mt24,35 Nebe i země pominú, slova pak má nepominú.“

Mt24,36 „O dni pak tom a hodině žádný nevie, ani anjelé nebeští, jediné sám otec. Mt24,37 Nebo jakožto bylo jest ve dnech Noe, takť bude i přijitie syna člověka. Mt24,38 Nebo jakožto bieše ve dnech před potopú, biechu jedúce a pijíce a ženiece sě a k ženění dávajíce až do toho dne, kteréhož všel jest do korábu Noe, Mt24,39 a nepoznali sú, doniž nepřišla jest potopa a vzala jest všecky; takť bude[171]bude] + et lat., nemá var. přijitie syna člověka. Mt24,40 Tehda dva budeta na rolí, jeden vzat bude a druhý ostaven bude. Mt24,41 Dvě budeta melíce na mlýně, jedna vzata bude a druhá ostavena bude. Dva na loži, jeden vzat bude a druhý ostaven bude.“[172]Dva na loži, jeden vzat bude a druhý ostaven bude] navíc oproti lat., + duo in lecto, unus adsumetur et alter relinquetur var.

Mt24,42 „Protož bděte, nebo neviete, kterú hodinu pán váš příští byl by. Mt24,43 Toto pak vězte, že by věděl otec čelední, kterú hodinu zloděj příští byl by, bděl by zajisté a nedopustil by prokopánu býti domu svému. Mt24,44 Protož i vy buďte hotovi, nebo kterúž hodinu nemníte, syn člověka příští jest. Mt24,45 Kto, mníš, jest věrný sluha a opatrný, kteréhož ustavil jest pán jeho nad čeledí svú, aby dal jim pokrm v čas? Mt24,46 Blažený ten sluha,

X
165svědečstvie] + omnibus lat.
166nikda] navíc oproti lat.
167…] nolite exire lat.
168sebe] navíc oproti lat.
169nebe] navíc oproti lat., + caelis var.
170všecko] + haec lat., nemá var.
171bude] + et lat., nemá var.
172Dva na loži, jeden vzat bude a druhý ostaven bude] navíc oproti lat., + duo in lecto, unus adsumetur et alter relinquetur var.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 7 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).