[Bible mikulovská, Matoušovo evangelium]

Moravská zemská knihovna (Brno, Česko), sign. Mk 1, 454v–469v. Editoři Sedláčková, Anna, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

<<<10<454v455r455v456r456v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[454v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Počíná sě čtenie svatého Matúše

Mt1,1 Kniha rodu Jezukristova, syna Davidova, syna Abrahamova. Mt1,2 Abraham zplodil Izáka, Izák pak zplodil Jákoba, Jákob pak zplodil Judu a bratří jeho. Mt1,3 Juda pak zplodil Faresa a Zaru z Thamar, Fares pak zplodil Ezroma, Ezrom pak zplodil Arama. Mt1,4 Aram pak zplodil Aminadaba, Aminadab pak zplodil Naasona, Naason pak zplodil Salmona. Mt1,5 Salmon pak zplodil Booza z Raab, Booz pak zplodil Obetha z Ruth. Obeth pak zplodil Jesse. Jesse pak zplodil Davida krále. Mt1,6 David pak král zplodil Šalomúna z té, kteráž byla jest Uriášova. Mt1,7 Šalomún pak zplodil Roboama. Roboam pak zplodil Abiáše, Abiáš pak zplodil Azu. Mt1,8 Aza pak zplodil Jozafata. Jozafat pak zplodil Jorama, Joram pak zplodil Oziáše. Mt1,9 Oziáš pak zplodil Joatana. Joatan pak zplodil Achasa, Achas pak zplodil Ezechiáše. Mt1,10 Ezechiáš pak zplodil Manasesa, Manases pak zplodil Amona, Amon pak zplodil Joziáše. Mt1,11 Joziáš pak zplodil Jekoniáše a bratří jeho v přestěžení babylonském. Mt1,12 A po přestěžení babylonském Jekoniáš zplodil Salatiele, Salatiel pak zplodil Zorobabele. Mt1,13 Zorobabel pak zplodil Abiuda, Abiud pak zplodil Eliachima. Eliachim pak zplodil Azora. Mt1,14 Azor pak zplodil Sadocha, Sadoch pak zplodil Achima, Achim pak zplodil Eliuda. Mt1,15 Eliud pak zplodil Eleazara. Eleazar pak zplodil Mathana, Mathan pak zplodil Jákoba. Mt1,16 Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z kteréž narodil se jest Ježíš, jenž slove Kristus. Mt1,17 Všech pak [b]označení sloupcerodóv od Abrahama až do Davida rodóv bylo jest čtrnádct a ot Davida až do přestěženie babylonského rodóv čtrnádct a od přestěženie babylonského až do Krista rodóv čtrnáct. A tak všech rodóv od Abrahama až do Krista jest rodóv čtyřidceti dva.[1]A tak všech rodóv od Abrahama až do Krista jest rodóv čtyřidceti dva] navíc oproti lat., + omnes itaque generationes ab Abraham usque ad Christum generationes sunt XLII var.

Mt1,18 Kristóv pak rod takto bieše. Když bieše otdána Ježíšova[2]Ježíšova] eius lat., Iesu var. máti Maria Jozefovi, prvé nežli sešli by sě, nalezena jest v břiše majíci z ducha svatého. Mt1,19 Jozef pak, muž její, když bieše spravedlivý a nechtieše pronésti jie, chtěl jest tajně pustiti ji. Mt1,20 Toto pak jeho myslícieho, aj, anjel páně zjevil jest sě jemu ve snách, řka: „Jozefe, synu Davidóv, neroď báti sě vzieti Marie, manželky tvé. Neb což v nie narozeno jest, z ducha svatého jest. Mt1,21 Porodíť pak syna a nazóveš jméno jeho Ježíš, neboť on spasen učiní lid svój od hřiechóv jich.“ Mt1,22 Toto pak učiněno jest všecko, aby naplněno bylo, což řečeno jest od pána skrze proroka řkúcieho: Mt1,23 Aj, panna počne v břišě a porodí syna a slúti bude jméno jeho Emanuel, jenž jest vyloženo S námi buoh. Mt1,24 Povstav pak Jozef ze sna, učinil jest, jakož přikázal jest jemu anjel páně. A přijal jest manželku svú, Mt1,25 a nepoznal jest jie, donidž neporodila jest syna svého prvorozeného, a nazval jest jméno jeho Ježíš.

II.

Mt2,1 Když pak narozen bieše Ježíš v Bethleemě Judově ve dnech Erodesa krále, aj, mudrci od východa přišli sú do Jeruzaléma Mt2,2 řkúce: „Kde jest, který narodil sě jest král židovský? Nebo viděli sme hvězdu jeho na východu a přišli sme klaněti sě jemu.“ Mt2,3 Uslyšev pak Herodes král, zamútil sě jest a vešken Jeruzalém s ním. Mt2,4 A shromaždiv všecka kniežata kněžská a mistry lidu, tázáše sě od nich, kde Kristus narodil by sě. Mt2,5 A oni řekli sú jemu[3]jemu] nemá lat., + ei var.: „V Betleemě Judově. Nebo tak psáno jest skrze proroka: Mt2,6 A ty, Betleeme, země Judova,

X
1A tak všech rodóv od Abrahama až do Krista jest rodóv čtyřidceti dva] navíc oproti lat., + omnes itaque generationes ab Abraham usque ad Christum generationes sunt XLII var.
2Ježíšova] eius lat., Iesu var.
3jemu] nemá lat., + ei var.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).