Dvoje noviny…

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 65 E 2031, 4 f. Editoři Hejdová, Tereza, Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<10<A1r–A2rA2v–A3rA3vA4r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[A1r]číslo strany rukopisu

Dvoje noviny. První: co se v městě Losanně, v zemi Švejcarské ležícím, i při jiných městech léta tohoto 1589. stalo. Druhé: z Frankrejchu, jaká příhoda stala se v městě Nantia a jak Pán Bůh divně své vysvobozuje.

Tlačeno léta 1589.

[A1v]číslo strany rukopisu

Noviny z Safojské země. Co se léta tohoto 1589. měsíce ledna v městě Losanně a při jezeru Lemanském[1]Ženevské jezero, francouzsky Lac Léman dálo.

Vejvoda v zemi Safojské, když sobě markrabství Saluzo předešlého podzimku podmanil a králi francouskému mocnou rukou je odňal, se vším svým vojskem a mocí velikou, totiž okolo patnácti tisíc pěšího a tři tisíce jízdného lidu maje, vytáhl a položil se u jezera Lemanského proti městu Genéve, jako by mínil je oblehnouti, a jiná dvě města při témž jezeru položená, Losannu a Marsee[2]francouzsky Morges, německy Morsee (zastaralý název), příležející pod zprávu a panství města Berna, s jich se vší okolní krajinou a zemí sobě zase v moc uvésti chtěje.

Nebo dvatcátého druhého dne měsíce prosince podlé starého kalendáře, totiž prvního ianuarijcizojazyčný text, nový i starý purgmistr města Losanny (nový sloul monsrene majorcizojazyčný text de Grisse, slavného rodu) a jiní někteří [A2r]číslo strany rukopisuz stavu zemanského (Jan Rose a syn jeho Benjamin, Seuguene, Klaude a Vilhelm z Erlen bratranci) s jinými předními měštěníny (Janem Chryzy, jenž byl přední rychtář, a Šebestianem Rochcem, města toho fendrychem neb praporečníkem), tito všickni, tiché srozumění a spuntovaní tajné měvše s Safojskými, slíbili jim město Losannu, jehož obyvatelé byli, tímto způsobem a štrychem vyzraditi.

Nový, již napřed jmenovaný, purgmistr majorcizojazyčný text de Grisse kázal roku tohoto minulého velmi veliký sklep neb loch vinný[a]vinný] winny v svém domu, kterýž při zdi městské k jezeru zadní stranou obrácen byl, vykopati a dvě brány neb vrata v něm udělati rozkázal: jedny vnitř, druhé zevnitř, skrze něž by mohl do města přijíti. Ten jistý purgmistr s Safojskými na tom zůstal, aby jedni za druhými po dvou neb po třech (aby tím opatrnějí bylo a ne pojednou vyjevilo se) do místa toho neb lochu vstoupili, že je on potom pomalu druhou branou do města pouštěti bude. To jest bylo jejich spuntování a umínění, jež chtěli k svému konci přivésti. Totiž aby oni, to jest Safojští, v jistý den, již napřed jmenovaný, nočním časem k městu tíše po vodě přitáhli, že jim on chce klíč od sklepu svého dodati a tam do něho aby se v velikým počtu shromáždili, že je chce ihned druhýma[b]druhýma] drnhýma vraty k městu pustiti, aby tak předsevzetí své vykonali: do města přišli a na obyvatele jeho, odpočívající a

X
avinný] winny
bdruhýma] drnhýma
1Ženevské jezero, francouzsky Lac Léman
2francouzsky Morges, německy Morsee (zastaralý název)
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).