Pulkava z Radenína, Přibík: Kronika králů českých, litoměřický rukopis

Knihovna Biskupství litoměřického (Litoměřice, Česko), sign. B I F 54, f. 1r–124v. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

Při vzniku edice byla použita data a nástroje, které poskytuje Vokabulář webový (<https://vokabular.ujc.cas.cz>) v rámci výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ (<https://lindat.cz>) podporované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<4r4v5r5v6r6v7r7v8r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[6r]číslo strany rukopisuženy a panny jezdiechu na koních na lov i k jiným ke všem skutkóm i také jakožto mužě všem jiným mužským obyčejem obykáchu. Jednoho pak zajisté času knieže Přěmysl, jenž prorok bieše, videl jest u vidění jednu dievku s jinými dievkami jie vzdvihujíci, jenž podáváše jemu plné čieše[d]čieše] czeſſe krve, aby ji pil. Pro kteréžto viděnie všecky pány i všecky starosty lidské svolal jest a zeviv jim viděnie toto i řekl jest k nim a řka: „Bojte sě od takových žen a od dievek veliké nehody a ohavenstvie přijíti v časiech, neb veliké svobody pójčili ste jim, aby skutkóv mužských nenadržely sě, nebráníte jim ani tbáte brániti.“ Kterážto slova ti jistí páni mimo sě pustivše ani jich co tbavše dievkám a ženám přěpustili jsú k jich vóli drzost mieti. Potom pak ne po mnohem času ta jistá Vlasta zprávce těch žen a těch dievek chtieci silnějie proti mužóv ty dievky zbuditi, dala jim jest to jisté pitie kúzlem učiněné po všie češké zemi píti, kterýmžto nápojem k mužské smrti přěukrutným protivenstvím lití biechu. To když tak učinila, byla z dievkami a z ženami lstivú radu učinila jest, aby toť již nočného času, když by muži spali, po všie zemi v svém odění připraveny jsúce, se všech stran na muži sě řítili a je v tom spaní otrápili a tak všecky zbily a zmordovaly a jich koně i oděnie jim odjely. A tak pak, aby sě připravily a ohradily k bojování k Vyšehradu, na němž knieže Přěmysl přěbýváše. Proněžto stalo sě jest, když podlé svého chtěnie a podlé své vóle všecky muže staré i mladé zbily biechu, schromáždily jsú sě všecky vhromadu na pole. A tak proti Přemyslovi vyjedše hrad vyšehradský mocně oblehly jsú a proti tomu hradu na vrchu jedné veliké hory hrad velmi tvrdý vzdělaly jsú i vzděly jsú tomu hradu Děvín,

X
dčieše] czeſſe
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).