Tovačovský z Cimburka, Ctibor: Hádání Pravdy a Lži o kněžské zboží a panování jich

Vědecká knihovna v Olomouci (Olomouc, Česko), sign. II 32 740, 134 f. Editor Hejdová, Tereza. Ediční poznámka

Práce používá také data, která poskytuje výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ (https://lindat.cz) podporovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (projekt č. LM2018101).

<<<<<24v25r25v26r26v27r27v28r28v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

Tuto Trojice svatá odpověd dává Pravdě. A jaká se chvála dála Trojici svaté a kterak hned po Lež posláno.

Kapitola 30

Otec, Syn i Duch svatý jedno božství a věčná velebnost přede všemi kůry anjelskými i osobami svatými, jenž jsou před tváří Boží ustavičně chváléc rozličnými chválami. Jakož cherubín i seraphin, anjelé i archanjelé zpívají: Svatý, svatý, svatý Pán Buoh na výsosti. A tu chvíli zpívali po těch řečech sestr dotčených a ku poctivosti jich učiněné, tuto chválu též svaté Trojici a božství věčnému opět zpívali. {Trojice svatá jedna jest}textový orientátor Požehnaná buď vždycky Svatá Trojice, božství jednoto a spolu rovná chválo, Otče s Synem i s Duchem svatým, tři jsou vaše jména, ale vše jest podstata jedna. Buoh jsi Otec, Buoh si Syn, od obú jest Duch svatý v božství nerozdílný. Však ne tři bohové, Buoh pravý jeden jest. Tak otec Pán, Syn i také Duch svatý. Jestiť zvláštnost v vašich osobách ale jestiť v bytu jednota velebná, moc rovná. I chvála, poctivost má býti všem zároveň. Nebesa i moře zdržuje zemi, také spolu i všecko stvoření tebe se lekají. I nemilostivá pekla tě ctí najhlubší propsati. Protož každý hlas i jazyk vyznávaj jeho chválu podobnou. Tebe chválí slunce i měsíc, tě ctí důstojenství anjelské. I my hlasem vysokým všickni prokřikáme, rozličně hlásajíce písně najsladším zpíváním. Protož nemeškajíce, spolu křiknem povýšenému Pánu: Chvály buďte na výsosti. Ó, vší pocty hodná Trojice svatá. Ó, převelebná jednoto, skrze tě sme vykúpeni, svrchovaná lásko. Skrze tě sme sproštěni, ty pravá věčnosti, lidu tvého všeho obránce buď. Spas i sprosť, vysvoboď i očisť. Tobě se klaníme, všemohúcí, tobě zpíváme, tobě chvála i sláva bez konce na věky věkuov, amen. Potom zpívání a přestání dí: Dcero milá i jiné dcery naše milé, v vás jest všecko kochání naše, aniž muožte opuštěny býti od nás, ale mocí naší s námi zůstanete až na věky. Jakož i od věčnosti ještě s námi jste, ale nebuď vám divné, že minuté věci minutých žádají. Jakož i v tom nyní se děje, že k minuté věci obrátil se chot ten, kteréhožs Pravdo měla za svého a míti chtěla, musíť tak býti, aby všelijaké dílo ohněm skušeno bylo k tvé vuoli a žádosti vaší, rádi bychom to učinili a té Lži před osoby naše povolali i připravili. {Nebesa zavřína sou před Lží}textový orientátor Ale víte a znáte sami, že před tú Lží zavřína jsou nebesa, aniž sem puštěna býti muož, ani má od té chvíle, jakž se jest počala s spolu sestrou svou Pýchou v břiše Luciperově a té hodiny, když jsou se zrodily, že chtí postaviti stolici svou proti stolici naší a nám rovni býti, tu hned selhala a proto jest vyhnána a na věky sem víc puštěna nebude. A jakž bychom ji před se obeslali, zveselila by se, že z vypověděného království zase se do něho povolává, mimo samé její žádost i ne sama by sem toliko chtěla, ale i Pýchu by s sebú zase uvésti mínila. I to by vzala v se, že kdyby rozuměla, že ji s tebou slyšeti sami chceme, touž by tu při, o kterouž s ní před námi slyšána býti žádáš, před se vzala. Protož toho nikoli učiniti nemuožem, než aby se tvé žádosti dosti stalo i vám všem. {Duch svatý znám}textový orientátor Z nás jeden Duch svatý, jakož jest vám známo, že nyní svět navštěvuje a soudí, má seslán býti k slyšení té pře na místo ukázané, aby to mezi vámi a tou Lží dostatečně slyšel i rozvážil i vypověděl. A ten soud pokládáme do Antiochie z příčin hodných. Napřed z té, že ten skutek, kterýž se od Konstantina na Silvestrovi

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 26 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).