[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[137v]číslo strany rukopisupomsty nebeř z hřiechuov mých ani vzpomínaj hřiechuov mých aneb rodičuov mých, Tob3,4 nebo neposlúchali jsme přikázanie tvých a dáni jsme v rozebránie a vazbu a smrt a v pověst a v hanění všem národóm, v kterýchž rozptýlel jsi nás. Tob3,5 A nynie, Pane, velicí súdové tvoji, nebo nečinili jsme podlé přikázanie tvých a nechodili jsme čistě před tebú. Tob3,6 A nynie, Pane, podlé vuole tvé učiň se mnú milosrdenstvie a přikaž v pokoji vzatu býti duchu mému, neboť prospievá mně umřieti viece nežli živu býti. Tob3,7 A tak téhož dne přihodilo se jest, že Sára, dcera Raguelova v Rages, městě Médských, i ona slyšela by hanění od jedné z dievek otce svého, Tob3,8 nebo dána bieše sedmi mužóm a ďábelstvie jménem Azmodeus zbijieše je inhed, když vešli běchu k ní. Tob3,9 Protož když pro vinu jejie káráše děvečku, odpověděla jest jí řkúci: Viece z tebe nevizme syna neb dcery na zemi, vražedlnice mužuov tvých. Tob3,10 Zdali i mě zabiti ty chceš, jakož také zabila jsi sedm mužuov? K tomuto hlasu šla jest do svrchnie ložnice domu svého a tři dni a tři noci nejedla jest ani pila jest. Tob3,11 Ale v modlitbě trvajíci se slzami prosíše Boha, aby od toho haněnie [138r]číslo strany rukopisuvysvobodil ji. Tob3,12 Stalo se jest pak třetieho dne, když doplnila by modlitbu, dobrořečéci Pána Tob3,13 řekla jest: Dobrořečené jest jméno tvé, Bože otcóv našich, jenž když hněviv byl by, milosrdenstvie činíš a v času trápenie {zamúcenie}meziřádkový přípisek mladší rukou hřiechy odpúštieš těm, kteříž vzývají tě. Tob3,14 K tobě, Pane, tvář mú obraciem[b]obraciem] obratiem, k tobě oči moji vzdvihám. Tob3,15 Prosím, Pane, aby z svazku haněnie tohoto rozvázal mě, anebo zajisté z svrch země vyňmi mě. Tob3,16 Ty vieš, Pane, že nikda nepožádala jsem muže a čistú zachovala jsem duši mú ode všie žádosti. Tob3,17 Nebo nikda jhrajícím nepřimiesila jsem mne, ani s těmi, kteříž v lehkosti chodie, účastnu mě vídala jsem. Tob3,18 Muže pak s bázní tvú ne s chlipností mú povolila sem přijieti[c]přijieti] przygiti. Tob3,19 Aneb {já}marginální přípisek soudobou rukou nehodna byla jsem jich aneb oni mne snad nebyli jsú hodni. Nebo snad mužovi jinému zachoval jsi mě, Tob3,20 neboť nenie v lidské moci rada tvá. Tob3,21 Toto pak zajisté jmá každý, kterýž ctí tě, že život jeho, když ve vzkúšení byl by, korunován bude. Ač pak v trápenie byl by, vysvobozen bude. A ač v tresktání byl by, k milosrdenstvie tvému přijíti slušeti bude, Tob3,22 nebo nekocháš se v zatraceních našich. Nebo po búři

X
bobraciem] obratiem
cpřijieti] przygiti
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).