[Povídka o Tobiášovi, rukopis U]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII E 9, 135r–149v. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[141v]číslo strany rukopisusamce ani samice žádné nejmá jiné kromě této. Tob6,12 Toběť jmá býti všickna podstata jeho a musíš ty ji pojieti za manželku. Tob6,13 Protož pros jie od otce jejie a dáť tobě ji za ženu. Tob6,14 Tehda odpovědě Tobiáš a vece: Slyšel jsem, že dána jest mužóm sedmi, a zemřeli jsú. Ale i toto slyšel jsem, že ďábelstvie je zbilo jest. Tob6,15 Protož bojím se, aby snad mně toto nepřihodilo se, a když byl bych jediný rodičóm mým, složil bych starost jejich smutkem do pekel. Tob6,16 Tehda anjel Rafael vece jemu: Slyš mě a ukážiť tobě, kteří byli by, kteréž přemoci muože ďábelstvie. Tob6,17 Na ty, kteříž manželstva tak přijímají, aby Boha od sebe a od své mysli vyprázdnili a své chlípnosti tak uprázdnili by se, jakožto kuoň a mezek, jimžto nenie rozum, jmáť moc ďábelstvie nad nimi[5]nečitelná interlineární poznámka mladší rukou. Tob6,18 Ty pak když pojal by ji, vejda do ložnice, za tři dni zdrželiv buď od nie. A nic jiného, jediné modlitbám uprázdníš se s ní. Tob6,19 Té pak noci zapálených jatr rybích, zahnáno bude ďábelstvie. Tob6,20 Druhé pak noci v skládanie svatých otcovských {patriarch}marginální přípisek mladší rukou kniežat dopuštěn budeš. Tob6,21 Třetie pak noci dobrořečenie dojdeš, aby synové z vás rodili se neporušení. Tob6,22 Minulé pak noci [142r]číslo strany rukopisutřetie přijmeš pannu s bázní Páně, milováním synuov viece nežli chlipností veden jsa, aby v semeni Abrahamově dobrořečenie i synóm došel.

Sedmá

Tob7,1 Vešli jsú pak k Raguelovi a přijal jest je Raguel s radostí. Tob7,2 Patře pak na Tobiáše Raguel, vece Anně, ženě své: Kterak podobný jest mládenec tento sestřenci mému! Tob7,3 A když to řekl bieše, vece: Odkud jste, mládenci, bratřie naši? A oni řekli jsú: Z pokolenie Neptalimova jsme, z vazby Ninive. Tob7,4 I vece jim Raguel: Znáte li Tobiáše, bratra mého? Jemuž odpověděli jsú: Známe. Tob7,5 A když mnoho dobrého mluvil by o něm, vece anjel k Raguelovi: Tobiáš, o němž tížeš, otec tohoto jest. Tob7,6 Tehda pustil jest se Raguel na šíji jeho se slzami a políbil jest jeho. A pláče na hrdle jeho, Tob7,7 řekl jest: Dobrořečenie buď tobě, synu muoj, nebo dobrého a najlepšieho muže syn jsi. Tob7,8 A Anna, žena jeho, a Sára, dci jejich, slzily jsú. Tob7,9 Kázal jest Raguel zabiti skopce a připraviti hody. A když ponúcieše jich siesti k obědu, Tob7,10 Tobiáš vece tuto: Já dnes nebudu jiesti ani píti, leč prve prosby mé potvrdíš a slíbíš mi dáti Sáru, dceru tvú. Tob7,11 Kteréž uslyšev slovo Raguel, ulekl se jest věda, co přihodilo

X
5nečitelná interlineární poznámka mladší rukou
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 19 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).