Peristerius, Petr: Kázaní v neděli devátou po sv. Trojici…

Praha: Melantrich z Aventýna starší, Jiří, 1564. Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. 54 H 1622, f. A1r–I2r. Editor Vytlačilová, Veronika. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[A3v]číslo strany rukopisuzahynutí přijíti. Protož chceme-li zdravé a nám spasitedlné rady Pána Krista užívati, kterýž, jakž napřed dotčeno jest, chce, aby všickni k poznání pravdy a k spasení přivedeni byli. Musíme s pilností řeči dnešního evanjelium svatého šetřiti a co se v něm obsahuje, k prospěchu našemu toho vyhledávati. Kteréž povstanouce vzhuoru pro uctivost, znamenajíce se znamením kříže svatého pro překážku ďábla šeredného, slovo od slova slyšeti budete:

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[5]Dřevořez s vyobrazením správce a dlužníků jeho pána. Člověk jeden byl bohatý, kterýž měl vládaře; a ten obžalován jest před nim, jako by rozmrhal statek jeho. I povolal ho a řekl jemu: „Co to slyším o tobě? Vydej počet z vládařství tvého, neb již nebudeš moci vládnouti.“ I řekl vládař sam v sobě: Co učiním, nebo Pán můj odjímá ode mne vládařství? Kopati nemohu, žebrati se stydím. Vím, co učiním, aby když budu zbaven vládařství, přijali mne do svých domuov.

Protož povolav jednoho každého dlužníka Pána svého, pravil prvnímu: „Kterak jsi mnoho dlužen Pánu mému?“ A on řekl: „Sto láhvic oleje.“ I řekl jemu: „Vezmi rejistra tvá a seď rychle a napiš padesát.“ Potom jinému řekl: „Ty pak, co jsi dlužen?“ Kterýž řekl: „Sto strychův pšenice.“ Řekl je[A4r]číslo strany rukopisumu: „Vezmi rejistra svá a napiš osmdesát.“ I pochválil Pán vládaře nepravosti, že by opatrně učinil; neb synové tohoto světa opatrnější jsou nežli synové světla v pokolení svém. I jáť pravím vám, čiňte sobě přátely z mamony nepravosti, aby když zhynete, přijali vás do věčných stanův.

Luká. 16[6]L 16

Tento spůsob kázaní mého dnes bude

Nejprvé z řeky dnešního evanjelium svatého, kterak patera věc nám velmi potřebná, v něm se z řeči Krista Pána obsahuje a ta k povinnosti našeho křesťanského povolání že se vztahuje.

Druhé při přijímání velebné svátosti oltářní, muože-li koncilium, anebo nejvyšší biskup (zachovajíc podstatu) co změniti, přidati aneb ujíti. A my při tom kterak bychom se náležitě měli chovati a čeho s pilností bedlivou šetřiti.

X
5Dřevořez s vyobrazením správce a dlužníků jeho pána.
6L 16
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 27 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).