[Bible litoměřická, Markovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 397r–405r. Editoři Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[400v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcev dóm jich, ustanú na cestě, neb někteří [z nich]text doplněný editorem[132]z nich] ex eis lat. zdaleka sú přišli.“ Mc8,4 A odpověděchu jemu učedlníci jeho: „Odkud je tehdy kto bude moci nasytiti chleby na púšti?“ Mc8,5 I tázáše jich: „Kolik chlebóv máte?“ Kteříž vecechu: „Sedm.“ Mc8,6 [I přikázal jest zástupu siesti na zemi, a vzem sedm]text doplněný editorem[133]I přikázal jest zástupu siesti na zemi, a vzem sedm] Et praecepit turbae discumbere super terram. Et accipiens septem lat. chlebóv, chválu čině lámal jest a dal učedlníkóm svým, aby kladli před zástupy, a kladli sú. Mc8,7 A mějiechu nemnohé rybičky, i těch požehna a káza klásti. Mc8,8 [I]text doplněný editorem[134]I] Et lat. jedli sú. I nasyceni sú byli i sebrali sú, co bylo zlomkóv, sedm košóv. Mc8,9 A bylo jest těch, ješto sú jedli, jako čtyři tisíce lidí[135]lidí] navíc oproti lat., + hominum var., i pusti je.

Mc8,10 A inhed vstúpi na lodí s učedlníky svými i přijide do krajin Dalmamita. Mc8,11 A vyšedše zákonníci, počechu se s ním tázati, hledajíce ot něho znamenie s nebe, pokúšejíce jeho. Mc8,12 A zamútiv se duchem, vece: „Co pokolenie toto znamenie hledá? Věru pravi vám, nebude dáno pokolení tomuto znamenie.“ Mc8,13 A opustiv je, vstúpi opět na lodí i otjide opět[136]opět] navíc oproti lat. přes zátoku.

Mc8,14 A zapomenuli sú vzieti chlebóv, a jedné jeden pecen mějiechu s sebú v lodí. Mc8,15 A přikazováše jim řka: „Vězte a varujte se od kvasu zákonničieho a ot kvasu Erodesova.“ Mc8,16 I mysléchu jeden k druhému řkúce, že chlebóv nemáme. Mc8,17 To poznav Ježíš, vece jim: „Co myslíte, že chlebóv nemáte? Ještě neznáte ani nerozumiete? Ještě máte oslepené srdce vaše? Mc8,18 Oči majíce nevidíte a uši majíce neslyšíte? Ani pomníte, Mc8,19 kdy sem pět chlebóv lámal mezi pět tisícóv, a kolik ste košóv plných vzdvihli zlomkóv?“ Řkú jemu: „XII.“ Mc8,20 „Kdyžto i sedm chlebóv mezi čtyři tisíce lida[137]lida] navíc oproti lat., + hominum var., koliko ste košóv vzdvihli drobtóv?“ I vecechu jemu: „Sedm.“ Mc8,21 I vece jim: „Kterak tehdy ještě nerozumiete?“

Mc8,22 I přijidechu do Bethsaidy i přivedechu jemu slepého i prosiechu jeho, aby se ho dotekl. Mc8,23 A popad ruku slepého, vyvede ho ven z ulice. A plinuv v oči jeho, vloživ ruce své, otáza jeho, viděl li by co. Mc8,24 A prohléd vece: „Vidím lidi jako stromy chodiece.“ Mc8,25 Potom opět vloži ruce na oči jeho, i poče viděti i navrácen jest jemu zrak[138]jemu zrak] navíc oproti lat., tak že jasně vidieše všecky věci. Mc8,26 I pusti jeho do domu svého řka: „Jdi do domu tvého, a pakli do ulice vý[b]označení sloupcedeš, neprav nižádnému.“

Mc8,27 I šel jest Ježíš a učedlníci jeho do hrádkóv Cezaree Filipa a na cestě tázáše učedlníkóv svých řka jim: „Kým mě řkú lidé[139]lidé] + esse lat.?“ Mc8,28 Kteříž odpověděchu jemu [řkúce]text doplněný editorem[140]řkúce] dicentes lat.: „Jiní[141]Jiní] navíc oproti lat., + alii var. Janem Křtitelem božím[142]božím] navíc oproti lat., jiní Eliášem a jiní jako jednoho z prorokóv.“ Mc8,29 Tehdy vece jim: „A vy kým býti diete mě?“ Odpovědě Petr vece jemu: „Ty si Kristus.“ Mc8,30 I pohrozil jest jim, aby nižádnému nepravili o něm.

Mc8,31 I poče je učiti, že musí syn člověka mnoho trpěti a potupen býti od starších i ot svrchnějších[143]svrchnějších] ſvych nyníeiẛích rkp. kněží a mistróv a zabit býti a po třech dnech z mrtvých vstáti. Mc8,32 A zjevně slovo mluvieše. A chytiv ho Petr, poče ho kárati. Mc8,33 Jenž obrátiv se a vidě učedlníky své, pohrozil jest Petrovi řka: „Jdi po mně, šatane, nesmyslíš to, co jest božieho, ale to, co jest lidského.“

Mc8,34 A povolav zástupa s učedlníky svými, řekl jim: „Chce li kto po mně jíti, zapři sám sebe a vezmi kříž svój a následuj mne. Mc8,35 Neb bude li kto chtieti duši svú spasenu učiniti, ztratí ji. Pakli kto ztratí duši svú pro mě a pro čtenie, spasenu ji učiní. Mc8,36 I co bude platno člověku, by vešken svět získal, a škodu své duši učinil by? Mc8,37 Neb kterú dá člověk otměnu za duši svú? Mc8,38 Neb ktož mě vyzná[144]vyzná] confusus fuerit lat., confessus fuerit var. a slova má v tomto pokolení hřiešném a cizoložném, a syn člověka vyzná[145]vyzná] confundetur lat., confitebitur var. jej, když příde v oslavě otce svého s anděly svými[146]svými] sanctis lat., suis var..“ Mc8,39 I vece jim: „Věru pravi vám, že sú někteří zde z stojících, kteříž neokusie smrti, až uzřie králevstvie božie přicházející v moci.“

Devátá

Mc9,1 A po šesti dnech poje Ježíš Petra a Jakuba a Jana i vede je na horu vysokú súkromě samy i proměni se před nimi. Mc9,2 A učini se rúcho jeho[147]jeho] ge rkp. stkvúcie a bielé přieliš jako snieh, a jakéhož barvieř na zemi nemóž biela učiniti. Mc9,3 I zjevi se jim Eliáš s Mojžiešem a biechu mluviece s Ježíšem. Mc9,4 A otpověděv Petr, vece k Ježíšovi: „Mistře, dobré jest nám zde ostati. Učinímy tuto[148]tuto] navíc oproti lat., + hic var. tři stany: tobě jeden, Mojžiešovi jeden a Eliášovi jeden.“ Mc9,5 Neb nevědieše, co by řekl, neb biechu se strachem zžasli[149]zžasli] zzaẛli rkp.. Mc9,6 I učini se oblak zastěňující je i přijide

X
132z nich] ex eis lat.
133I přikázal jest zástupu siesti na zemi, a vzem sedm] Et praecepit turbae discumbere super terram. Et accipiens septem lat.
134I] Et lat.
135lidí] navíc oproti lat., + hominum var.
136opět] navíc oproti lat.
137lida] navíc oproti lat., + hominum var.
138jemu zrak] navíc oproti lat.
139lidé] + esse lat.
140řkúce] dicentes lat.
141Jiní] navíc oproti lat., + alii var.
142božím] navíc oproti lat.
143svrchnějších] ſvych nyníeiẛích rkp.
144vyzná] confusus fuerit lat., confessus fuerit var.
145vyzná] confundetur lat., confitebitur var.
146svými] sanctis lat., suis var.
147jeho] ge rkp.
148tuto] navíc oproti lat., + hic var.
149zžasli] zzaẛli rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).