[Bible litoměřická, Markovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 397r–405r. Editoři Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

[400r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceslyšiechu, že on jest. Mc6,56 A kamž koli vendieše do vesnic neb do vsí neb do měst, na uliciech kladiechu nemocné a prosiechu [jeho]text doplněný editorem[114]jeho] eum lat., aby aspoň podolka rúcha jeho dotkli se. A kolikž kolivěk dotknuchu se jeho, uzdraveni biechu.

Sedmá

Mc7,1 A sjidechu se k němu zákonníci a mistři[115]mistři] quidam de scribis lat., přišedše z Jeruzaléma. Mc7,2 A když vidiechu některé z učedlníkóv jeho obecnýma rukama, to jest neumytýma, jiesti chléb, haněli sú, Mc7,3 neb zákonníci a všickni Židé, leč často neumývali by[116]by] by ſe rkp. ruce své[117]své] navíc oproti lat., + suas var., nejedie, držiece ustavenie starších, Mc7,4 a od trhu neumyjí li se, nejedie. A jiná mnohá sú, jenž jim ustavena sú zachovati: umývanie řěpic a věder i medených věcí[118]medených věcí] medenic viece rkp., orudí[119]medených věcí, orudí] aeramentorum lat. i loží. Mc7,5 I tázáchu jeho mistři a zákonníci řkúce[120]řkúce] navíc oproti lat., + dicentes var.: „Proč učedlníci tvoji nechodie podlé ustavenie starších, ale obecnýma rukama jedie chléb?“ Mc7,6 A on otpověděv, vece jim: „Dobře jest prorokoval Izaiáš o vás pokrytcích[121]pokrytcích] pokrytci rkp., jako psáno jest: Lid tento rty mě ctí, ale srdce jich jest daleko ote mne. Mc7,7 A nadarmo mi se modlé, učiece učenie a přikázanie lidská. Mc7,8 Neb opustivše přikázanie božie, držie lidská ustavenie v umývání vědr a řěpic a jiné mnohé věci těmto podobné činíte.“ Mc7,9 I pravieše jim: „Dobře rušíte přikázanie božie, abyšte ustavenie své zachovali. Mc7,10 Neb Mojžieš jest řekl: Cti otce svého i máteř svú. A ktož by zlořečil otci neb mateři, smrtí umře. Mc7,11 Ale vy diete: Die li člověk otci neb mateři: korban, jenž jest dar, který kolivěk ze mne jest[122]jest] navíc oproti lat., + est var., tobě prospěšen bude, Mc7,12 a viec jemu neotpustíte[123]neotpustíte] non dimittitis lat. ničehož učiniti otci svému neb mateři, Mc7,13 rušiece slovo božie skrze ustavenie své, ješto ste ustavili. A jiného mnoho témuž podobného činíte.“

Mc7,14 A opět povolav zástupóv, vece jim: „Slyšte mě všickni a rozumějte. Mc7,15 Nic nenie zevnitř člověka v něho vcházejícieho, by mohlo jej poškvrniti, ale kteréž věci z člověka vycházejí, ty sú, ješto poškvrňují člověka. Mc7,16 Ač kto má uši k slyšení, slyš.“ Mc7,17 A když vjide do domu ot zástupu, i otázachu jeho učedlníci jeho podobenstvie. Mc7,18 I vece jim: „Tak i vy nemúdří ste? Nerozumiete, že všecko zevnitřnie vcházejície v člo[b]označení sloupcevěka nemóž jeho poškvrniti, Mc7,19 nebo nevchodí v srdce jeho, ale v břicho[124]břicho] + vadit lat., nemá var. a ven vynde, čistě všecky krmě?“ Mc7,20 Neb pravieše: „Kteréž věci z člověka vychodie, ty poškvrňují člověka, Mc7,21 neb ot vnitř z srdce lidského zlá myšlenie pochodie, cizoložstva, smilstva, vraždy, Mc7,22 krádeže, lakomstvie, zlosti, lest, nestydlivost, oko zlé, rúhanie, pýcha, bláznovstvie; Mc7,23 Tyto všecky zlé věci pochodie ot vnitřka[125]vnitřka] wnítṙſka rkp. a poškvrňují člověka.“

Mc7,24 A odtud vstav, otjide do končin tyrských a sidonských. A všed v dóm, chtieše, aby nižádný neviděl, i nemožieše se tajiti. Mc7,25 Neb žena inhed jakž zaslyše o něm, jejiežto dcera mějieše ducha nečistého, všedši i pade k nohám jeho. Mc7,26 A ta žena bieše pohanka, rodem Synofenissa. I prosieše, aby diábla vyvrhl z dcery jejie. Mc7,27 Jenž vece jí: „Nechť se dřéve nasytie synové, nebť nenie dobré vzieti chléb synóm a vrci psóm.“ Mc7,28 A ona otpověděvši, vece jemu: „Toti, pane, však i štěnci jedie pod stolem z drobkóv dětinných.“ Mc7,29 I vece jí: „Pro tu řeč jdi, vyšel jest diábel z dcery tvé.“ Mc7,30 A když odjide do domu svého, naleze dievku, ležíci na loži, ano z nie[126]z nie] navíc oproti lat., + de ea var. diábel vyšel.

Mc7,31 A opět vyšed z končin tyrských, přejide přes Sidon k moři Galilejskému, jenž jest[127]jenž jest] navíc oproti lat. mezi krajinami dekapolskými. Mc7,32 I přivedechu jemu hluchého i němého a prosiechu jeho, aby naň vložil ruku. Mc7,33 A pojem ho on z zástupu, i pustil jest prsty [své]text doplněný editorem[128]své] suos lat. v uši jeho a plinuv dotekl se jest jeho jazyku, Mc7,34 a vzezřev v nebe, vzdechl jest a vece jemu: „Effeta!“, to jest: „Otevři se!“ Mc7,35 A inhed otevřěna sta uši jeho a rozvázán jest svazek jazyku jeho, a mluvil jest právě. Mc7,36 A přikázal jest jim, aby nižádnému nepravili. A čím viece jim přikazováše, tiem viece pravili sú Mc7,37 a proto viece diviechu se řkúce: „Dobře všecky věci učinil. Hluchým učinil, aby slyšeli, a němým, aby mluvili.“

Osmá

Mc8,1 V těch dnech opět, když zástup mnohý bieše s Ježíšem[129]s Ježíšem] navíc oproti lat., + cum Iesu var. a nemějiechu, co by jedli, svolav učedlníky své[130]své] navíc oproti lat., + suis var., vece jim: Mc8,2 „Líto mi jest nad zástupem, neb aj, již třetí den trpie mě[131]trpie mě] trpíme rkp. a nemají, co by jedli. Mc8,3 A pustím li je lačny

X
114jeho] eum lat.
115mistři] quidam de scribis lat.
116by] by ſe rkp.
117své] navíc oproti lat., + suas var.
118medených věcí] medenic viece rkp.
119medených věcí, orudí] aeramentorum lat.
120řkúce] navíc oproti lat., + dicentes var.
121pokrytcích] pokrytci rkp.
122jest] navíc oproti lat., + est var.
123neotpustíte] non dimittitis lat.
124břicho] + vadit lat., nemá var.
125vnitřka] wnítṙſka rkp.
126z nie] navíc oproti lat., + de ea var.
127jenž jest] navíc oproti lat.
128své] suos lat.
129s Ježíšem] navíc oproti lat., + cum Iesu var.
130své] navíc oproti lat., + suis var.
131trpie mě] trpíme rkp.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 29 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).