[Bible litoměřická, Markovo evangelium]

Státní oblastní archiv v Litoměřicích, fond Biskupské sbírky Litoměřice (Litoměřice, Česko), sign. BIF 2, 397r–405r. Editoři Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

<<<<<403r403v404r404v405r>>10>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[405r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceJežíše. Mc16,2 A velmi ráno jeden den po sobotě přišly sú k hrobu, když[300]když] + iam lat. slunce vzešlo. Mc16,3 A řekly sú jedna k druhé: „Kto [nám]text doplněný editorem[301]nám] nobis lat. odvalí kámen ot dveří hroba?“ Mc16,4 A vzezřevše uzřechu kámen otvalený. A bieše veliký velmi. Mc16,5 A všedše v hrob, uzřechu mládence sedícieho na pravici, oblečeného rúchem bielým, i lekly sú se. Mc16,6 Kterýž vece jim: „Neroďte se báti! Ježíše hledáte Nazarethského ukřižovaného, vstalť jest, nenieť zde. Aj, miesto, kde[302]kde] ktere rkp. položili sú ho. Mc16,7 Ale jděte a povězte učedlníkóm jeho a Petrovi, že předejde vás v Galilei. Tu jeho uzříte, jakož jest řekl vám.“ Mc16,8 A ony vyšedše, běžechu ot hrobu, neb je bieše podjal strach a hróza, a nižádnému ničehož nepraviechu, neb se bojiechu.

Mc16,9 A vstav Ježíš[303]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var. ráno první den po sobotě, zjevi se najprve Mariji Magdaleně, z niežto bieše vyhnal sedm diáblóv. Mc16,10 A ona šedši, zvěstova těm, ješto s ním biechu, lkajícím a plačícím. Mc16,11 A oni slyševše, že by živ byl a že by ot nie viděn byl, nevěřili sú.

Mc16,12 Potom pak dvěma z nich chodícím ukázal se jest v jiné tváři, jdúcím do vsi. Mc16,13 A ti šedše, pověděchu jiným, aniž těm věřili sú. Mc16,14 Pak najposléze sedícím jedenádcti, ukáza se jim Ježíš[304]Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var. a tresktal nevěru jich a tvrdost srdce jich[305]jich] navíc oproti lat., neb těm, kteříž sú ho viděli, [an vstal]text doplněný editorem[306]an vstal] resurrexisse lat., nevěřili sú. Mc16,15 I řekl jest jim: „Jdúce po všem světě, kažte čtenie všemu stvoření. Mc16,16 Ktož uvěří a křtěn bude, spasen bude. Ale ktož neuvěří, zatracen bude. Mc16,17 A naznámenie ti, kteříž uvěřie, tato budú činiti, mieti[307]budú činiti, mieti] sequentur lat., + illorum var.: Ve jméno mé diábly budú vymietati, jazyky budú mluviti novými, Mc16,18 hady budú bráti, a ač by co jědovatého pili, nebude jim škoditi. Na nemocné budú ruce klásti a dobře se mieti budú.“

Mc16,19 A pán zajisté Ježíš, když [jim]text doplněný editorem[308]jim] eis lat. byl otmluvil, vzat jest v nebe i sedí na pravici boží. Mc16,20 A oni šedše, kázali sú všudy s pánem pomáhajícím a řečí potvrzujícím[309]potvrzujícím] + sequentibus lat. zázraky.

X
300když] + iam lat.
301nám] nobis lat.
302kde] ktere rkp.
303Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.
304Ježíš] navíc oproti lat., + Iesus var.
305jich] navíc oproti lat.
306an vstal] resurrexisse lat.
307budú činiti, mieti] sequentur lat., + illorum var.
308jim] eis lat.
309potvrzujícím] + sequentibus lat.
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).