z Olympu, Metoděj: Knížka svatého Metudia…

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1571. Strahovská knihovna (Praha, Česko), sign. DR II 4 přív., f. A1r–D8r. Editor Vytlačilová, Veronika. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[A6r]číslo strany rukopisu

Začíná se knížka o božských zjeveních svatého Metudia, biskupa a mučedlníka velikého, o královstvích národův a nejposlednějších časích, jisté ukázaní křesťanské od Adama až do posledního dne soudného

Kapitola první

Věděti zajiste sluší, že Adam a Eva, vyšedše z ráje, panicové byli.

Prvni přestúpení

Léta pak 30. vyhnání jejich z ráje; zplodili Chaina prvorozeného a sestru jeho Chalmanu.

Prvni věk. Prvorozený syn Adamův K[a]text doplněný editoremin

A po třidcátém jiném létě zplodili Abele a sestru jeho Deboru. Potom pak léta třidcátého stého života Adamova zabil Cha[A6v]číslo strany rukopisuin bratra svého Abele a učinili pláč nad nim Adam a Eva let sto.

Chainova vražda

[1]text doplněný editorem Moj. 4[16]Gn 4,8

Dvoustého pak třidcátého léta prvního tisíce, jenž jest první věk, narozen jest Sét, muž obr, ku podobenství Adamovu.

Narození Séta

Ale pětistého léta v témž prvním věku synové Cháinovi zle užívali manželek bratří svých v smilství přílišnem.

Šestistého pak léta téhož tisíce muží velikým neřádem milosti a smilnosti i jich ženy řitili se a v vzteklost se obrátili, neb svých mužův jakžto hovada ženy usedaním užívaly, a učiněni jsou lidé v životě svém hovada a ať světlejí dím, bezstudní jsouce ovšem, a v smilství všem smíšení bylo veliké. Ale osmistého léta života Adamova rozšířena jest na zemi smilství hanebnost od synův vraha bratrova Chaina.

Neřádné smilstvo synů Chainových [ž]text doplněný editoremenami svými, kteréž by[l]text doplněný editoremy z dcer Sétových.

Umřel jest pak Adam devitistého a třidcátého života svého léta v prvním tisíci; a tehdáž rozděleni jsou národové spolu, [A7r]číslo strany rukopisutotiž národ Sétů od národu Chainova.

První rozdělení synů Adamových a lidu na zemi

A vzal Sét svuoj národ zhůru na jednu horu, kteráž byla blízko ráje; ale Cháin a jeho rodina na poli bydlili, na němž i hanebnou bratra vraždu spáchal. A takž čtyřistého léta, času Jareta, minul první tisíc aneb první národ.

Kterého času počala se zlá a čarodějná umění a pověry a skrze koho.

Kapitola 2.

Druhý věk svět[a]text doplněný editorem

Léta[17]Léta: LEtha pak třístého čtyřidcátého Jaretova druhého tisíce nastali muží, zlého umění původové, nepraví a vší nešlechetnosti plní z synův Chainových, jako Jobet, Tholucel, synové Lámechovi, kterýž byl slepý, kterýž i Cháina zabil, kteréž opanovav ďábel, obrátil je potom ke všelikému čarodějnému umění a k skládaní všelikých zpěvův a hudeb.

Kdo nalezli čáry.

Ale léta pětistého druhého tisíce ještě také zapálili se k stydkému

X
17Léta: LEtha
16Gn 4,8
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 8 měsíci a 30 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).