z Olympu, Metoděj: Knížka svatého Metudia…

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1571. Strahovská knihovna (Praha, Česko), sign. DR II 4 přív., f. A1r–D8r. Editor Vytlačilová, Veronika. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

Stvořite[A4v]číslo strany rukopisuli svému zpýchal tak velmi, že se Bohu chtěl vrovnati. Jakož o tom z Sententiarum Distinctione 6.cizojazyčný text Nebť jest řekl v srdci svém ono slovo Izaiáše, proroka: Vstoupím na nebe. Kdež Mistr v jmenovaných Sententiarumcizojazyčný text kníhách nebe nazývá rovností božskou. Neb se Bohu vrovnati chtěl v té malé chvílce, v kterouž byl stvořen, spolu s některými jinými anjelskými stvořeními. Protož hned jakž stvořeni byli anjelé, někteří se Boha přidrželi skrze lásku, někteří pak s luciferem Bohu se zprotivili skrze zlost pýchy. A tak mezi obojími, to jest mezi rozumným Božím stvořením a podstatným, první boj učiněn jest v nebi, jakož se píše v Zjevení svatého Jana takto: Stal se jest boj veliký v nebi, Michal a anjelé jeho bojovali s drakem a drak bojoval i anjelé jeho a nepřemohli jsou, aniž není více jejich místo nalezeno v nebi. I svržen jest drak ten veliký, had starý, kterýž slove ďábel a [A5r]číslo strany rukopisuSatanáš, kterýž svodí veškeren svět; a shozen jest na zemi, i anjelé jeho s nim svrženi jsou.

Zjeve. 12[10]Ap 12,9

I vida sebe ďábel vyhnaného z nebe, v veliké však moci zůstaveného, i myslil, kterak by mohl nelibost učiniti Bohu a ve všem se jemu protiviti. A že viděl prvního člověka Adama s jeho manželkou v zemském ráji posazeného, totiž v místě rozkoši, a nevinností okrášleného a všech hovad, ptactva i ryb Pána a že měl obdržeti v nebi stolice, kteréž on s svými skrze pejchu stratil, litoval toho náramně. A závidě jeho šťastnosti, umínil ho přemoci a do cela zamordovati, znaje, že z zetlelého kořene aneb stromu nemohou než červivá jablka se roditi; i zstropil první boj na zemi s prvním člověkem skrze ženu. A ač bídný člověk byl silnější nežli ďábel skrze nevinnost; ale že opovrhl odění nevinnosti své, aby se ženě zalíbil, opustiv Boha a dav rajský zámek sobě poručený nepříte[A5v]číslo strany rukopisuli Božímu, totiž ďáblu, nezachovav poslušenství a víry Králi nejvyššímu, totiž Bohu, svobodně se poddal, zrádce učiněn jsa, v ruce ďábla, a tak svítězil nad člověkem. Protož hned nejprv rozhněval se Buoh pro zradu, že tak opovrhl odění nevinnosti, vězněm se učinil i s potomky svými, pro tu věc Buoh vyvrhl jej z zemského ráje (jakož se pokládá v Kníhách Mojžíšových) a poslal ho na poušť v místo hovad a slzavé údolí[11]údolí: vdolij.

1 Mojží. 3[12]Gn 3

Protož svatý David, připomínaje vyhnání prvního rodiče našeho, vydává se v slova svrchu položená: Člověk, když ve cti byl, etc.cizojazyčný text[13]Ps 49,13

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[14]Drobný grafický prvek, který strukturuje text.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[15]Jednoduchý ornament

X
11údolí: vdolij
10Ap 12,9
12Gn 3
13Ps 49,13
14Drobný grafický prvek, který strukturuje text.
15Jednoduchý ornament
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).