z Olympu, Metoděj: Knížka svatého Metudia…

Praha: Melantrich z Aventina, Jiří, 1571. Strahovská knihovna (Praha, Česko), sign. DR II 4 přív., f. A1r–D8r. Editor Vytlačilová, Veronika. Ediční poznámka

Při vzniku práce byly využity zdroje Výzkumné infrastruktury pro diachronní bohemistiku (RIDICS, <http://vokabular.ujc.cas.cz>).

[Generovaný obsah]

[B5r]číslo strany rukopisuněm byla, dáno jest jemu království babylonské; i pojal sobě ženu z Medských jménem Eruzdí a po smrti Nabochodonozorově a Baltazara, syna jeho, kraloval jest Darius Medský, maje již let šedesáte a dvě. Darius pak pojal sobě ženu Choran jménem Perso od rodu, z níž narozen jest Choris Persus.

Darius Medský byl syn krále Asvera Medského.

Poslyšiž tehdy, kterak se pojili ti králové vespolek, totižto Babylonští Medským a Medští Perským, a obdrželo jest i silnější učiněno království babylonské nežli mouřenínské a sabské i všecka království národův od moře až do Eufráten řeky, ano také i Davidovo království a arabské a ejiptské skrze Nabochodonozora přemoženo jest. Darius, tehdy Medský, dosáhl království kaldejského neb babylonského, opanovav království medské a s tím i mouřeninské.

Pátej bič školy učiněný od Nabochodonozora pro zmordování prorokův, jakož o tom Nemiáš v 9. kap.[31]Neh 9

Choris, pak Persus, kterýž i Cýrus i Spartakus sloul, obdržel Trací a vysvobodil syny izraelské z vězení

X
31Neh 9
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 3 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.12
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web je podpořen projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081
„Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku“ (akronym RIDICS) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.