[Bible pražská, Markovo evangelium]

Praha: [Tiskař Pražské bible], 1488. Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Ink 13.C.5, 500v–509v. Editoři Čermák, Jan, Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku).

<<<10<500v501r501v502r502v>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

[500v]číslo strany rukopisu[a]označení sloupce

Čtenie popsané od svatého Marka

Kapitola I.

Mc1,1 Počátek čtenie Ježíše Krista, syna božieho. Mc1,2 Jakož psáno jest v Izaiáši proroku: Aj, já posielám anjela svého před tváří tvú, kterýžto připraví cestu tvú před tebú. Mc1,3 Hlas volajícieho na púšti: Připravujte cestu páně, rovné čiňte stezky jeho. Mc1,4 Byl jest Jan na púšti, křtě a káže křest pokánie na odpuštěnie hřiechuov. Mc1,5 I vycházieše k němu všecka krajina židovská i Jeruzalémští všickni a křtiechu se ot něho v Jordáně řece, vyznávajíce hřiechy své. Mc1,6 A bieše Jan oděn srstmi velblúdovými a pás kožený na bedrách jeho a kobylky a med lesní jiedáše. Mc1,7 A zvěstováše řka: „Přijdeť silnější nežli sem já po mně, jehožto nejsem hoden padna rozvázati řeménka obuvi jeho. Mc1,8 Jáť jsem vás křtil vodú, ale onť vás křtíti bude duchem svatým.“

Mc1,9 I stalo se jest v těch dnech, přijide Ježíš od Nazaretu galilejského i pokřtil se jest v Jordáně ot Jana. Mc1,10 A ihned vystúpiv z vody, uzřel nebesa otevřená a ducha jakožto holubici, an sstupuje a zuostává na něm. Mc1,11 A hlas stal se jest z nebe: „Ty jsi syn mój milý, v toběť sem sobě zalíbil.“

Mc1,12 A ihned duch vypudil jej na púšť. Mc1,13 I bieše na púšti čtyřidceti dní a čtyřidceti nocí a pokúšen jest od ďábla. A bieše s hovady a anjelé posluhováchu jemu.

Mc1,14 A [b]označení sloupcekdyž bieše vsazen[1]vsazen] traditus lat. Jan, přišel Ježíš do Galilee, zvěstuje čtenie královstvie božieho Mc1,15 a řka, že se jest naplnil čas a přiblížilo se královstvie božie, čiňtež pokánie a věřte čtení. Mc1,16 A chodě vedlé moře Galilejského, uzřel Šimona a Ondřeje, bratra jeho, ana púštieta sieti do moře, neb biešta rybáři. Mc1,17 I řekl jima Ježíš: „Poďtaž po mně a učiním vás[2]vás] + fieri lat. rybáři lidskými.“ Mc1,18 A ihned opustivše sieti, šla sta za ním. Mc1,19 A pošed odtud maličko, uzřel Jakuba Zebedeova a Jana, bratra jeho, i ty na lodí[3]lodí] lodie tisk, ano skládají sieti své[4]své] navíc oproti lat., + sua var., Mc1,20 a ihned povolal jich. A opustivše [otce]text doplněný editorem[5]otce] patre lat. svého Zebedea na lodí[6]lodí] lodie tisk s pacholky, šla sta za ním.

Mc1,21 I vešli sú do Kafarnaum. A ihned v sobotu všed Ježíš[7]Ježíš] navíc oproti lat. do zboru, učieše je. Mc1,22 I diviechu se strachem učenie jeho, nebo bieše uče je jako moc maje, a ne jakožto mistři. Mc1,23 A bieše v zboru jich člověk s duchem nečistým i zvolal Mc1,24 řka: „Co nám a tobě, Ježíši Nazaretský? Přišel si před časem zatratiti nás? Viem, že jsi svatý boží.“ Mc1,25 I pohrozil jest jemu Ježíš řka: „Zmlkni a vyjdi od člověka!“ Mc1,26 A lomcovav jím duch nečistý a křiče hlasem velikým, vyšel jest ot něho. Mc1,27 I divili sú se všickni tak, že se tázáchu mezi sebú řkúce: „I co jest toto? Které jest učenie toto nové, že v moci a v síle[8]a v síle] navíc oproti lat., + et virtute var. duchóm nečistým přikazuje, a poslúchají ho?“ Mc1,28 I rozjide se pověst jeho ihned po vší krajině galilejské.

Mc1,29 A ihned vyšedše z zboru, přišli do domu Šimonova a Ondřejova s Jakubem a s Janem. Mc1,30 Šimonova pak svekruše ležieše trpieci zimnici, a ihned pověděli jemu o ní. Mc1,31 A přistúpiv pozdvihl jie, ujav ji za ruku jejie. A ihned ostala jie zimnice i posluhováše jim.

Mc1,32 A když byl večer, když bieše zapadlo slunce, nosili k němu všecky, kteří se zle měli, i ďábelníky. Mc1,33 A bieše se všecko město sešlo ke dveřóm. Mc1,34 I uzdravoval mnohé, kteří byli trápeni rozličnými neduhy, a ďábelství mnohá vymítáše a nedopustil jim mluviti, neb sú věděli, že on jest Kristus[9]jest Kristus] navíc oproti lat., + Christum esse var..

Mc1,35 A na úsvitě[10]úsvitě] vſwtie tisk velmi

X
1vsazen] traditus lat.
2vás] + fieri lat.
3lodí] lodie tisk
4své] navíc oproti lat., + sua var.
5otce] patre lat.
6lodí] lodie tisk
7Ježíš] navíc oproti lat.
8a v síle] navíc oproti lat., + et virtute var.
9jest Kristus] navíc oproti lat., + Christum esse var.
10úsvitě] vſwtie tisk
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 5 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).