Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[16r]číslo strany rukopisu

než musíť se také přihlédati,

když budeme veselé mievati.

Bez tohoť býti nemuož na tvém dvoře

při tvém velikém zboře.

Protož já to vše zřídím,

kohož hodného býti k tomu uzřím.

Než jest jeden pán, tvój poddaný,

slove Neštěstí a jest velmi odraný,

ale protoť se bude hoditi také

pro rozličné lidi mnohé,

kteréž tvá milost rád všecky vidí,

ač někteří se tebe ovšem stydí.

I protož, který se líbiti nebude,

nechť on toho moc míti bude,

ať jej po své vóli treskce.

Ktoť pak povolen býti nechce,

buď v světě ktož chce koli,

a nechtěl býti tobě k vuoli,

buď césař, král, ktožkoli chce,

onť jej připraví k vuoli lehce,

neb on těch pod sebú dosti má,

jichžto tvá milost ještě nezná,

[16v]číslo strany rukopisu

s nimižť muož sobě k vuoli připraviti,

kohožkoli jediné bude ráčiti.

Toť sú ti jeho služebníci,

Nemoc, Chudoba, Psota i všichni bídníci.

Tiť mají houfy veliké,

i rozličné lidi všelijaké,

na něž vy také pohledíte

a viem, že je rádi uzříte,

ješto nenie mezi nimi, mám za to, jednoho,

abyšte žádali na svuoj dvuor toho.

Ale však tak na veliké pány sluší,

že rozličné lidi u sebe míti musí:

jedni ať veselé a radost plodí,

a kto ví, kteří se k čemu hodí,

onen k tomu a onen k jinému –

neb tak sluší pánu takovému.“

Tuž pak i řídil týž Svoboda,

že bíše taková lahoda

na tom dvoře, kdež bylo Štěstí,

tak, že trubači všudy třeští,

pištci, hudci, rozliční kratochvilníci,

zpěváci, preláti i také žáci.

[17r]číslo strany rukopisu

Nebyloť jest toho na mále!

Ano každý svého pána chválé

od počátku světa až do skonánie.

Pak uslyšíte, jaké zřízenie

na tom dvoře udělali,

v němž – až je smrt zkazila – sú tak trvali.

Neb jeden jest mocný pán,

po Bohu najmocnější, jenž jest Smrt nazván.

Ten se jest na Štěstí rozhněval,

že jej sobě již byl v lehkost vzal

i se všemi jeho poddanými,

veselými, bohatými i chudými,

a kterýžkoli v světě byl,

každý se jemu protivil.

I kterak je sobě připravil,

to dobře uslyšíte potom.

Což dále, když přijde, poviem vám o tom.

A když již přijdeme k tomu,

co jest všem mocí okázal, a kterak komu,

takto zřízení jest bylo:

Jakž jest Štěstí míti chtělo,

že se všickni k němu tříti chtěli,

X
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).