Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

[17v]číslo strany rukopisu

ktož sú v světě najméně měli.

I ti, ktož sú Neštěstí slúžili,

byli by u Štěstí rádi byli,

ale on jest tak činíval,

od Neštěstí některé brával

a dával jemu zase mnoho jiných,

bohatých, mocných, také chudých,

a zvlášť kteří se jemu nelíbili,

ti všichni k němu musili.

Mnozí se také k Neštěstí třeli,

kteříž prvé u Štěstí v službě byli,

svévolně Štěstí opúštějíce

a Neštěstí dobrovolně slúžíce,

zvlášť kterýmž se toho chtělo,

aby Štěstí jim – a ne oni jemu – slúžilo.

A to nikdy nebylo, ani muož býti,

by pán měl služebníku slúžiti[f]slúžiti] ſluż[30]rozpité,

a zvlášť tu a na tom dvoře,

kdež vždy radost a žádného hoře.

Tuto chci již pověděti,

což sem já mohl srozuměti,

jaký řád Svoboda zpuosobil

[…]text doplněný editorem[31]chybějící folia 17 bis r, 17 bis v v restaurovaném rkp doplněna novým papírem

[18r]číslo strany rukopisu

tuť s ním tepruov naložili,

jakž jemu poručili byli.

A když již od oběda vstali,

ihned po panny a paní poslali.

Tuť jim nebylo nic jiného píle,

než strojili jedno kratochvíle,

freje, tance i jiné věci,

jako by se radostí chtěli ztéci.

A tu před nimi kláli i honili,

jsúc všickni dvořené veseli,

k tomu všecky panny i paní,

kteréž k tomu dvoru byly zvaní.

Tu Mladost tance rozdávala

a Svoboda[g]Svoboda] ſwoda se přitom dívala,

jako sluší na hofmistra ctného

na dvoře krále tak mocného.

A kteříž tu najveselejší byli,

ti jsú Zdraví nad jiné ctili

k veselí jeho potřebujíc

a ke všem kratochvílém ho žádajíc.

Tu pak Neštěstí s svú rotú,

s Chudobú, Bídú i také Psotú,

[18v]číslo strany rukopisu

nikdíž tu býti nechtěli,

kdež sú tito veselé měli,

neb jiných přitom nebylo,

než kohož sobě Štěstí zvolilo.

Všichni jeho vyvolení,

muží, ženy, k tomu panny i paní,

tiť sú u veselí vždy byli,

kteříž se Štěstí dobře líbili.

Tu jest bylo bohatství mnoho,

krásy, mladosti, radosti i všeho toho,

což k tomu přísluší, krátce mluvíce,

leč královstvie božieho nebylo třeba více.

A tak ještě i podnes bývá,

ktož na tom dvoře přebývá.

O tom chci přestati psaní svého,

neb toho v světě nenie žádného,

kto by to mohl krátce vymluviti,

jaké při Štěstí muož veselé býti.

Zvlášť kteříž mu milí na jeho dvoře,

tiť nepoznávají žádného hoře,

než dokudž jest duše v jich tele,

majíť nad zbytky veselé.

X
fslúžiti] ſluż
gSvoboda] ſwoda
30rozpité
31chybějící folia 17 bis r, 17 bis v v restaurovaném rkp doplněna novým papírem
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).