Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

co chceš počínati koli,

všecko to rač před se s rozmyslem bráti!

A proto pomysl, kto se k čemu hodí,

neb což s rozmyslem učiníš, nic neškodí!“

Štěstí

Král Štěstí velmi horlivě sedě

a k tomu takto otpovědě:

„Nechci na ně viec hleděti!

Hofmistře, kaž jim ihned preč jeti

aneb jíti, jakžkoli umějí.

A vždy zvíme, co činiti chtějí

tak zlého nám i našim poddaným,

s tak potvorným lidem a polámaným.“

Neštěstí

A vstav král, i jide do pokoje.

Tu hned Neštěstí vece stoje:

„Nu, když nás tak váží lehce,

musíť nás vážiti těžce!

Toť mají všichni shledati,

že jim chcem války dosti dáti!

A hned se budem broditi

a všichni na vojnu strojiti!“

Tu hned na koně vsedali

a z sněmu se všichni rozjeli,

rozlezli se, rozešli, i ti kulhaví.

Kto by se byl tomu podíval,

byl by dvornú čeled uhlédal

s rozličnými přípravami,

s vlky na nohách a s prašivými,

k tomu s vředy rozličnými,

neb tu žádní jiní nebyli,

jedno kteří se Štěstí zprotivili,

kteréž Štěstí pryč zahnalo.

Nebylo jest jich velmi málo,

a je vzali na jeho dvoře.

Tiť sú měli dosti hoře,

že mají proti němu býti

a chtě vše jemu rádi slúžiti,

krom což jich prvé s Neštěstím přijelo.

To množství žádného počtu nemělo,

neb se zbírali ot počátku světa

a vždycky až do dnešního léta.

Pan Štěstí

[…]text doplněný editorem[42]chybějící folia 25 bis r, 25 bis v, 25 ter r, 25 ter v, 25 quater r, 25 quater v v restaurovaném rkp doplněna novým papírem

…ronictorzovité slovo

…dititorzovité slovo

[…]text doplněný editorem to sám

[…]text doplněný editorem mluvil

…dnitorzovité slovo

…itorzovité slovo

…ytorzovité slovo

pravíc, že se netřeba Pýše samé vaditi,

že chtí všichni pomoci i raditi,

než by Pýchu toho nepomstili,

že by radši živi nebyli,

než zato proto všickni prosili s pilností,

aby Múdrost pověděl své zdání jich milosti.

Múdrost

Tu Múdrost poče mluviti s vážností,

každému zachovavše podlé vzácnosti:

„Což počnete, abyšte s Rozumem počali,

po učinění skutku abyšte neželeli,

na to račte pomysliti,

že všickni máte co ztratiti!

Proč se chcete s lotrem o palici dráti?

Však jim nemáte co bráti.

Jsú jich velmi velicí houfi,

co jeden z vás má zato, všichni nemají.

A oniť pro jiné hrdě nemluví,

než že vašimi statky chtí býti živí,

oniť s vámi dobrú válku mají

a protož s vámi svády hledají.

I budete li se s Pýchú raditi,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).