Hynek z Poděbrad: [Neuberský sborník]

Knihovna Národního muzea v Praze (Praha, Česko), sign. V E 39, 1 A c 100, 1r–228v, IIv–IVv. Editoři Černá, Alena M., Jamborová, Martina. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

A tak tepruv tu ta paní seznala jest, že objímaní a líbaní i věrná milost ciziech mužuov v lahodnější a milejší libosti jest než mužuov vlastních. A tak jest po té libosti a práce Rikardově svú protivnú a zlú mysl proti Rikardovi u velikú lásku proměnila a jej z srdce svého milovala. Potom dlúhé časy spolu v skryté lásce přebývali sú. By Buoh chtěl, abychom my též s svými milými v lásce a u veselí za dlúhé časy stráviti mohli. Amen, amen.

O panu Týmovi a o koni, kterýž bez trhu prodán a bez peněz kúpen, však proto dobře prodán, neb jest místo koně na paní jezdil etc.cizojazyčný text

V slavném městě v Písku v rodu jménem Říčanských byl jeden rytieř, pan Habart jménem, za bohatého a múdrého muže držán byl, ale z míry lakomý, za těch časuov za hajtmana anebo zprávcí Kúřimského kraje zvolen jest byl. Kterýž se všemi potřebami svými, což k tomu přísluší, hotov jest byl k tomu hajtmanství z tolika jedné, že jest pod své sedlo koně čistého a dobrého míti nemohl. A také tu nikdiež bliezko nemohl jest ho míti a najíti, kterýž by mu se k takové věci hoditi mohl. I byl jest v tom městě jeden krásný mladý člověk, kterémuž říkali pan Tým jméno. Však ne z najurozenějších jeden, než byl dosti bohatý, mladý a drahný pacholek na životě i na osobě a krátce, že byl jest najpodobnější, což jich v té krajině bylo. Ten dobrý pan Tým dlúhé časy toho jistého řitíře Říčanského jeho paní slúžil jest a ji velmi miloval. A proto žádné otplaty ani naděje za svú službu a tu milost, kterúž jest k ní měl, neměl jest. A proto jest vždy na ni laskav byl a ji nad jiné miloval, neb jest velmi krásná a ušlechtilá i pěkná nad jiné paní byla. Ten jistý pan Tým měl jest kuoň tak čistý, že ve vší zemi tak čistého nebylo, a pro tu příčinu jemu jest velmi míl byl. I bylo jest vědomo téměř všem v tom kraji, že on toho rytíře paní slúží a jí frejuje, kdež někteří přátelé tomu rytíři, kteříž mu přáli, řekli sú k němu, že bude-li žádati na panu Týmovi toho koně, že jemu bez pochyby ten kuoň dán bude pro lásku tu, kterúž k jeho paní má. Ten dobrý rytíř pan Habart, kterýž nětco lakomstvím velmi obklíčen jsa, poslal jest po pana Týma, aby k němu přišel. A když přišel k němu, požádal

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 10 měsíci a 8 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).