[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<48r48v49r49v50r50v51r51v52r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ruky. J7,45 Protož přijidechu služebníci k biskupóm a k zákonníkóm i řekli jim oni: „Proč ste nepřivedli jeho?“ Odpověděli služebníci: J7,46 „Nikdy tak nemluvil jest člověk, jako tento mluví.“ J7,47 Tehda odpověděli jim zákonníci: „Zdali i svedeni ste? J7,48 Zdali z kniežat kto uvěřil veň nebo z zákonníkuov? J7,49 Ale zástup tento, ješto nezná zákona, zlořečeni sú.“ J7,50 Die Nikodém k nim: Ten, ješto přišel bieše k Ježíšovi v noci, jenž bieše jeden z nich: J7,51 „Zdali zákon náš súdí člověka, leč uslyší od něho prvé a pozná, co by učinil?“ J7,52 Odpověděli sú a řekli jemu: „Zdali i ty Galilejský si? Ptaj se na písma a viz, žeť prorok od Galilee nevstává.“ J7,53 I vrátichu se každý do domu svého.

VIII.

J8,1 Ale Ježíš jide na horu Olivetskú. J8,2 A na úsvitě opět přijide do chrámu a vešken lid přistúpi k němu a sedě učieše je. J8,3 I přivedú mistři a zákonníci ženu v cizoložstvie popadenu a postavili ji u prostřece J8,4 a řekli jemu: „Mistře, tato žena nynie v cizoložství popadenia jest J8,5 a v zákoně Mojžieš přikázal nám takovú ukamenovati, protož ty co dieš?“ J8,6 Ale to praviechu pokúšejíc jeho, aby mohli žalovati naň. Tehda Ježíš nakloniv se doluov, prstem psáše na zemi. J8,7 A když sú očekávali tiežíc jeho, pozdvihl se jest a řekl k nim: „Kto bez hřiechu jest z vás, první na ni kamenem vrz.“ J8,8 A opět nakloniv se, psáše na zemi. J8,9 Ale uslyševše oni tuto řeč, jeden po druhém vycháziechu, počevše od starších. I ostal sám Ježíš a žena stojieci uprostředce před ním. J8,10 A pozdvih se Ježíš, řekl jest jie: Ženo, kde sú ti, ješto na tě žalováchu, žádný tebe neodsúdil? J8,11 Kterážto řekla: „Žádný pane.“ I řekl jest Ježíš: „Anižť já tebe odsúdím, jdi a viece nechtěj hřešiti.“

J8,12 A opět pak mluvil jest jim Ježíš řka: „Já sem světlo světa, ktož následuje mne, nechodí ve tmách, ale mieti bude světlo života.“ J8,13 Tehda vecechu jemu zákonníci: „Ty sám o sobě svědectvie vydáváš, svědectvie tvé nenie pravé.“ J8,14 Odpověděl Ježíš a řekl jim: „A ač já sám svědectvie vydávám o sobě, pravé jest svědectvie mé, neb viem, odkud sem přišel a kam jdu. Ale vy neviete, odkud sem přišel aneb kam jdu. J8,15 Vy podlé těla súdíte, já nesúdím nižádného. J8,16 A ať já súdím, súd muoj pravý jest, neb nejsem sám, ale já a, jenž poslal mě, otec. J8,17 A v zákoně vašem psáno jest, že dvú člověkú svědectvie pravé jest. J8,18 Já sem, jenž svědectvie vydávám sám o sobě, a svědectvie vydává o mně, jenž poslal mě, otec.“ J8,19 Protož praviechu jemu Židé: „Kde jest otec tvuoj?“ Odpověděl jim Ježíš: „Ani mě viete, ani otce mého. Byšte mě věděli, snad byšte i otce mého věděli.“ J8,20 Tato slova mluvil jest Ježíš v pokladnici, uče v chrámě, a žádný ho nechopil, neb ještě nepřišla bieše hodina jeho.

J8,21 Protož řekl jim Ježíš opět: „Já jdu a hledáte mne a v hřiechu vašem zemřete. Kam já jdu, vy nemuožete přijíti.“ J8,22 Tehda praviechu Židé: „Zdali zabie sám se, že die: Kam já jdu, vy nemuožete přijíti?“ J8,23 I praviechu jim: „Vy zduolu ste, já se svrchku sem. Vy s světa tohoto ste, já nejsem s tohoto světa. J8,24 Protož řekl sem vám, že zemřete v hřiešiech vašich, neb nebudete li věřiti, že já jsem. J8,25 Tehda praviechu jemu: „Ty kto jsi?“ Řekl jim Ježíš: „Počátek, jenž i mluvím vám. J8,26 A mnohé věci mám o vás mluviti a súditi, ale ten, jenž poslal mě, pravdomluvný jest. A já, které věci slyšal sem od něho, ty mluvím na světě.“

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).