[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<43v44r44v45r45v46r46v47r47v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

jenž jest v luoně otcově, onť jest vypravil.

J1,19 A toto svědectvie Janovo když poslali sú Židé od Jeruzalémě kněžie a jáhny k němu, aby otázali jeho: „Ty kto jsi?“ J1,20 I vyznal jest a nezapřel, a vyznal jest, že já nejsem Kristus. J1,21 I otázachu jeho: „Což tehdy Eliáš ty si?“ Řekl: „Nejsem.“ Prorok jsi ty? A odpověděl: Nic. J1,22 Tehda řekli sú jemu: „Což jsi, ať odpověd dáme těm, jenž sú nás poslali. Co pravíš sám o sobě?“ J1,23 Vece: „Já hlas volajícieho na púšti: Zpravte cestu páně, jakož jest řekl Izaiáš prorok.“ J1,24 A ti, jenž posláni biechu byli sú z zákonníkuov. J1,25 I otázali sú ho i řekli jemu: „Což tehdy křtíš, poněvadž ty nejsi Kristus ani Eliáš, ani prorok?“ J1,26 Odpověďal jim Jan řka: „Já křtím u vodě, ale uprostředce vás stál jest, kteréhož vy neviete, J1,27 onť jest ten, jenž po mně přijíti má, jenž přede mnú učiněn jest, jehož já nejsem hoden, abych rozvázal řemének obuvi jeho.“ J1,28 Tyto věci v Betaní staly sú se za Jordánem, kdežto bieše Jan křtě. J1,29 Druhého pak dne uzřel jest Jan Ježíše, an jde k němu, i vece: „Aj, beránek boží, aj, jenž snímá hřiechy světa, J1,30 tentoť jest, o němž sem pověděl: Po mně příde muž, jenž přede mnú učiněn jest, neb první mne bieše, J1,31 a já neviďal sem jeho. Ale aby zzeven byl v Izraheli, proto sem já přišel u vodě křtě. J1,32 A svědectvie vydal jest Jan řka, že sem viďal ducha sstupujícieho jako holubici s nebe a zuostal jest na něm, J1,33 a já neviděl sem jeho. Ale ten, jenž mě poslal křtíti u vodě, on mi jest řekl: Nad kohož uzříš ducha sstupujícieho a zuostávajícieho na něm, tenť jest, jenž křtí v duchu svatém. J1,34 A já viděl sem a svědectvie sem vydal, že tento jest syn boží.

J1,35 Jiný den opět sta se, Jan a z učedlníkuov jeho dva, J1,36 a uzřev Ježíše, an chodí vece: „Aj, beránek boží, jenž snímá hřiechy světa.“ J1,37 I uslyšechu jeho dva učedlníky, an mluví, i šli sú za Ježíšem. J1,38 A obrátiv se Ježíš a uzřev je, ani jdú k němu, vece jim: „Co hledáte?“ Kteřížto vecechu jemu: „Rabi – ješto se vykládá mistře –, kde bydlíš?“ J1,39 Die jim: „Poďte a ohlédajte.“ Jidechu a ohledáchu, kde by bydlil, a u něho zuostachu ten den. A hodina bieše jakožto desátá J1,40 a bieše Ondřej, bratr Šimona Petra, jeden ze dvú, ješto slyšali biechu od Jana a šli biechu za Ježíšem. J1,41 Nalezl ten najprv bratra svého Šimona. Die jemu: „Nalezli sme Mesiáše, jenž se vykládá Kristus.“ J1,42 I přivedl ho k Ježíšovi. A pohleděv naň Ježíš, řekl jest: „Ty si Šimon syn Januov, ty slúti budeš Cefas, jenž se vykládá Petr.“

J1,43 A nazajtřie chtieše vjíti do Galilee, a jda naleze Filipa i die jemu Ježíš: „Poď po mně.“ J1,44 Ale bieše Filip od Betsaidy města Ondřejova a Petrova. J1,45 Naleze Filip Natanaele a die jemu: „O němž jest psal Mojžieše a proroci nalezli sme Ježíše syna Jozefova od Nazereta.“ J1,46 I řekl jemu Natanahel: „Od Nazareta muožť něco dobrého býti?“ Die jemu Filip: Poď a ohlédaj. J1,47 Uzře Ježíš Natanahele jdúcieho k sobě i die o něm: „Aj, pravý Izrahelitský, v němž lsti nenie.“ J1,48 Die jemu Natanahel: „Odkud mě znáš?“ Odpověděl Ježíš a řekl jest jemu: „Dřieve, než jest tebe Filip zavolal, když byl pod fíkem viděl sem tě.“ J1,49 Odpověděl jemu Natanahel a řekl: „Mistře, ty si syn boží, ty si král židovský.“ J1,50 Odpověděl Ježíš a řekl jemu: „Neb sem řekl tobě, viďal sem tě pod fíkem, protož uvěřil si, většie věci nad ty uzříš.“ J1,51 I die jemu: „Věrně pravím tobě, uzříte nebe otevřené a anděly božie vstupujície a sstupujície nad syna člověka.“

Kapitola II.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).