[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

<<<<<125v126r126v127r127v128r>>10>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

horu velikú a vysokú a ukázal mi město svaté Jeruzalém sstupujíce s nebe od boha, Ap21,11 majíce jasnost boží, a světlost jeho podobna k kání drahému jakžto k kameni jaspidovému a jako křišťál. Ap21,12 A mělo jest zeď velikú a vysokú, maje bran dvanáct, a jména napsána, jenž sú jména dvanácti pokolení synóv izrahelských. Ap21,13 Od východu slunce brány tři, od pulnoci brány tři, od západu slunce brány tři, Ap21,14 a zeď městská majíci základóv dvanáct a na nich dvanáct jmen dvanásti apoštoluov a beránka.

Ap21,15 A ten, jenž mluvil se mnú, měl mieru trestní zlatú, aby změřil město a brány jeho i zed. Ap21,16 A město na čtyry strany posazeno jest, dlúhost jeho taková, jaká i širokost. I změřil jest město třstí zlatú za dvanácte tisícóv honóv dlúhost jeho a širokost i vysokost, vše v jedné mieře sú. Ap21,17 A změřil jest zdi jeho sto čtyrydceti a čtyř loket miery člověčie, jenž jest anděla. Ap21,18 A bieše stavenie zdi jeho z kamenie jaspidového, ale samo město zlato čisté podobné stklu čistému. Ap21,19 Základové městské zdi všelikým kamenem drahým okrášleni. Základ první jaspis, druhý zafirus, třetí kalcedonius, čtvrtý smaragdus, Ap21,20 pátý sardonix, šestý sardius, sedmý cristolitus, osmý berilla, devátý topazius, desátý krizopassus, jedenáctý ametystus. Ap21,21 A dvanácte bran dvanácte jest perel po všech, a každá brána bieše ze všelikých perel a ulice města zlato čisté jakžto stklo přesvětlé. Ap21,22 A chrámu neviděl sem v něm, neb pán buoh všemohúcí chrám jeho jest a beránek, Ap21,23 a město nepotřebuje slunce ani měsiece, aby svietili v něm, neb světlost božie osvětcuje je a světedlnice jeho jest beránek Ap21,24 i choditi budú národové v světle jeho a králové zemští přinesú slávu svú a čest do něho, Ap21,25 a brány jeho nebudú zavřieny přes den, neb noci nebude tam. Ap21,26 I přinesú slávu a čest národóv do něho Ap21,27 co poskvrněného, a ješto činí ohavnost a lež, jediné ti, kteříž napsáni sú v knihách života a beránkových.

Kapitola XXII.

Ap22,1 A ukázal mi řeku a vody živé stkvúcí jakžto křišťál, jenž pocházie od stolice božie a beránkovy Ap22,2 uprostřed ulice jeho a s obú stranú řeky dřevo života, přinášeje ovocí dvanáct, na každý měsiec dávaje ovoce své. A listie toho dřeva k zdraví národóv Ap22,3 a všeliká věc zlořečena nebude viece, ale stolice božie a beránkova v něm budú a sluhy jeho slúžiti budú jemu Ap22,4 a viděti budú tvář jeho a jméno jeho na čelech jich Ap22,5 a noc viece nebude. A nebude potřebovati světla světedlnice ani světla slunečného, neb pán bóh osvietí je a kralovati budú na věky věkóv. Ap22,6 I řekl mi jest: „Tato slova převěrná sú a pravá a pán buoh duchóv prorockých poslal jest anjela svého, aby ukázal sluhám svým, které věci musie se státi brzy. Ap22,7 A aj, přijdu rychle. Blahoslavený, ktož ostřiehá slov proroctvie knih těchto.“

Ap22,8 A já, Jan, jenž sem slyšal i viďal tyto věci, a když sem uslyšel a viděl, padl sem, abych se klaněl před nohami anděla, jenž mi tyto věci ukazoval. Ap22,9 I řekl mi: „Viz, aby toho nečinil, neb spolusluha tvój sem a bratří tvých prorokóv i těch, kteříž zachovají slova knih proroctvie tohoto. Bohu se modl.“ Ap22,10 I řekl mi: „Neznamenávaj slov knih proroctvie tohoto, neb čas blízko jest. Ap22,11 Ktož škodí, škoď ještě. A ktož v smradu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 6 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).