[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

[Generovaný obsah]

budú a beránek přemóž je. Neb pán nad pány jest a král nad králi i ti, kteříž sú s nim povolaní, vyvolení a věrní.“ Ap17,15 I řekl mi jest: „Vody, kteréž viděl, kdež nevěstka sedí, lidé sú a národové i jazykové. Ap17,16 A deset rohóv, kteréžs viděl na šelmě, deset králóv sú. Tiť nenáviděti budú smilnice a zpuštěnu učinie ji a nahu a maso jejie jiesti budú a ji páliti budú ohněm. Ap17,17 Neb buoh dal v srdce jich, aby činili to, což jemu libé jest, aby dali královstvie své šelmě, dokudž by se neskonala slova božie. Ap17,18 A žena, kterúžs viděl, jest město veliké, kteréž má královstvie nad králi zemskými.“

XVIII.

Ap18,1 A potom sem viděl jméno anděla sstupujícieho s nebe, majícieho moc velikú, a země osviecena jest od slávy jeho. Ap18,2 I zvolal jest hlasem velikým řka: „Padlo jest, padlo jest Babylon, to město veliké, učiněno jest přiebytek ďábelský a stráž velikého ducha nečistého a stráž všelikého ptačstva nečistého! Ap18,3 Neb z hněvu smilstva jeho pili sú všickni národové a králové zemští s ním smilnili sú a kupci zemští z moci rozkoši jeho bohatí učiněni sú.“ Ap18,4 I slyšal sem jiný hlas s nebe řkúci: „Vyjděte z něho, lide mój, a nebývajte účastni hřiechóv jeho, a z ran jeho abyšte nevzali, Ap18,5 neb sú přišli hřiechové jeho až do nebe a rozpomenul se pán na nepravosti jeho. Ap18,6 Odplaťte jemu, jako i on odplatil vám, a odvojte dvakrát viece podlé skutkóv jeho: v nápoji, kterýž vám jest smiesil, směste jemu to dvé. Ap18,7 Kterak se jest mnoho chlubil a v rozkošiech byl, tak mnoho dajte jemu muk a pláče, neb v srdci svém praví: Sedím královna a vdova nejsem a pláče neuzřím. Ap18,8 Protož v jednom dni přijdú rány jeho, smrt a pláč a hlad a oheň, spáleno bude. Neb silný jest bóh, jenž jej súditi bude, Ap18,9 i budú sebe nad ním plakati a kvieliti králové zemští, ješto s ním smilnili sú a v rozkošech živi byli. Když uzřie dým zapálenie jeho, Ap18,10 daleko stojiece pro bázen muk jeho, řkúce: Běda, běda, město veliké Babylon, město to silné, neb jedné hodiny přišel jest súd tvój! Ap18,11 A kupci zemští plakati a kvieliti budú nad ním, neb kúpi jich žádný nebude kupovati viece: Ap18,12 kúpí zlata a střiebra a kamenie drahého a perel a kmentu a zlatohlavu a hedvábie a črveného postavce a všelikého dřeva týmového i všelikého osudie z slonových kostí a všelikých osudí z kamene drahého a z mosazi a z železa a z mramoru Ap18,13 a skořici a amonium a vonných věcí a mastí a kadidla a vína a oleje a běli a pšenice a skota a ovec a koní a vozóv a sluh a duší lidských Ap18,14 a jablka žádostivá duši tvé, odešla sú od tebe, a všecky věci tučné i přestkvúcie zahynuly sú od tebe. A viece již nenaleznú těch věcí Ap18,15 kupci jich, jenž bohati učiněni sú od něho, daleko stáchu pro bázen muk jeho, plačíce a kvieléce Ap18,16 a řkúce: Běda, běda, město to veliké, kteréž odieno bieše kmentem a zlatohlavem a črveným postavcem a pozlaceno jest zlatem a kamenem drahým i perlami! Ap18,17 Neb v jednu hodinu opuštěna sú mnohá bohatstvie a všeliký zprávce lodie i všickni, kteříž na jezeru se plavie, a marináři i ti, jenž na moři dělají, daleko sú stali Ap18,18 a volali vidúce město a zapálenie jeho a řkúce: Které podobno jest městu tomuto velikému? Ap18,19 I sypali sú prach na hlavy své a volali plačíce a kvieléce a řkúce: Běda, běda, město toto veliké, v němž bohatí učiněni sú všickni, jenž měli lodie na moři z kúpi jeho, neb jedné hodiny opuštěno jest. Ap18,20 Vesel se nad ním nebe a svatí apoštolé i proroci, neb jest súdil bóh súd pravý o něm!“

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).