[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

[Generovaný obsah]

Ap18,21 I zdviže anděl jeden silný kámen jako žrnov veliký a vrhl do moře řka: „Túž prudkostí puštěn bude Babylon, to město veliké, a viec již nebude nalezen Ap18,22 a hlas hudcóv a zpěvákóv a na píštělku prozpěvujících a na trúbu nebude v tobě slyšán viece a každý řemeslník všelikého řemesla nebude nalezen v tobě viece a hlas žrnova nebude slyšán v tobě viece Ap18,23 a světlo lucerny nebude světu v tobě svietiti viece a hlas ženicha a nevěsty nebude v tobě slyšán viece, neb kupci tvoji biechu kniežata země, neb v tráveninách tvých zahynuli sú všickni národové. Ap18,24 A v něm nalezena jest krev prorokóv a svatých i všech, kteříž zbiti sú na zemi.

Kapitola XIX.

Ap19,1 Potom slyšal sem hlas jakožto hlas veliký trub mnohých na nebi řkúcích: „Alleluja! Chvála a sláva a moc bohu našemu jest, Ap19,2 neb praví a spravedliví sú súdové jeho, jenž jest súdil o nevěstce veliké, kteráž porušila zemi v svém smilství, a pomstil krve služebníkóv svých z rukú jejich.“ Ap19,3 A opět vecechu: „Alleluja! A dým její vzejde na věky věkóv.“ Ap19,4 I padechu čtyři zvieřata a čtyřmezcietma starcóv a klaněli sú se bohu sedíciemu na tróně řkúce: „Amen, alleluja!“ Ap19,5 A hlas z trónu vyjide řka: „Chválu vzdajte bohu našemu všickni služebníci jeho i vy, jenž bojíte se boha, malí i velicí!“ Ap19,6 I slyšal sem jako hlas trúby veliké a jako hlas vod mnohých a jako hlas hromóv velikých řkúcích: „Alleluja! Neb kralovati bude pán bóh náš všemohúcí, Ap19,7 radujme se a veselme se a dajme chválu bohu. Neb jest přišla svadba beránkova a žena jeho připravila se Ap19,8 a dáno jest jie, aby se odievala kmentem bielým a skvúcím.“ Kment zajisté jsú spravedlnosti svatých. Ap19,9 I řekl mi: „Piš: Blahoslavení, kteříž k večeři beránkově povoláni sú.“ I řekl mi: „Tato slova božie pravá sú.“ Ap19,10 I padl sem k nohám jeho, abych se jemu klaněl. I řekl mi: „Ukaž, aby toho nečinil, neb spolusluha tvój sem a bratří tvých majících svědectvie Ježíšovo. Bohu se klaněj, neb svědectvie Ježíšovo jest duch proroctvie.“

Ap19,11 I viděl sem nebe otevřené, a aj, kóň bielý, a ten, jenž sedieše na něm, slovieše věrný a pravdomluvný a s spravedlností súdí i bojuje Ap19,12 a oči jeho jakžto plamen ohně a na hlavě jeho korun mnoho, maje jméno napsané, kteréhož žádný nezná, jediné on, Ap19,13 a oděn bieše rúchem skropeným krví. A slulo jméno jeho slovo božie Ap19,14 a zástup, kterýž jest na nebi, jdieše za ním na koních bielých, oděni kmentem bielým a čistým. Ap19,15 A z úst jeho pocházieše meč s obú strany ostrý, aby jím bil národy, a on zpravovati bude je v metle železné. A on tlačí lisici vína prchlivosti hněvu boha všemohúcieho Ap19,16 a má na rúchu svém a na ledví svém napsáno: Král nad králi a pán nad pány. Ap19,17 A viděl sem jednoho anděla stojícieho v slunci, i zvolal hlasem velikým řka všem ptákóm, kteříž létáchu po prostředku nebe: „Poďte, shromažďte se k večeři veliké božie, Ap19,18 abyšte jedli maso králóv a maso zprávcí vojsk a maso silných a maso koňóv i sedících na nich a maso všech svobodných i sluh a malých i velikých.“ Ap19,19 A viděl sem šelmu a krále zemské i zástupy jich shromažděné k činění boje s tiem, jenž sedieše na koni i s zástupem jeho. Ap19,20 I popadena jest šelma a s ní falešný prorok, jenž činil divy přední, jimiž svodil ty, ješto sú přijali znamenie šelmy a ješto sú se klaněli obrazu jejiemu. Živi puštěni sú tato dva do jezera ohně hořícieho sírú Ap19,21 a jiní zbiti

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).