[Nový zákon Jana truhláře]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII D 17, 1r–128r. Editor Svobodová, Andrea. Ediční poznámka

Přepis vznikl pro digitální knihovnu Manuscriptorium.

[Generovaný obsah]

v školách, kdežto na každú sobotu čte se.“

A15,22 Tehda líbilo se jest apoštolóm a starším i všemu zboru, aby vybrali z sebe muže a poslali do Antiochie s Pavlem a s Barnabášem, Judáše, jenž přímie má Barsabas, a Silam, mužie prvnie v bratřích. A15,23 Píšíce skrze ruce jich apoštolé a starší bratřie těm, jenž sú v Antiochí a v Syrí a v Cilicí bratří z pohanóv, pozdravenie. A15,24 Neb sme slyšeli, že někteří z vás vyšedše zamútili sú vás slovy převracujíce duše vaše, jimž sme nepřikázali. A15,25 Protož líbilo se nám sebraným v jednotu vybrati muže a poslati k vám s najmilejšími našimi, Barnabášem a Pavlem, lidmi, A15,26 ješto sú vydali duše své pro jméno pána našeho Jezukrista. A15,27 Protož poslali sme Judu a Silam, jenž sami vám též slovy vyprávie. A15,28 Neb se jest líbilo duchu svatému i nám, abychom nic viec nevložili vám břemene, než tyto věci potřebné, A15,29 abyšte se zdrželi od věcí modlám obětovaných a od krve i od udáveného i od smilstva. Od kterýchž věcí ostřiehajíce sebe dobře učiníte a mějte se dobře. A15,30 Tehdy ti, ješto sú byli posláni, sstúpili sú byli do Antiochie, a shromaždivše množstvie, dali sú jim list. A15,31 Kteřížto kdy sú čtli, radovali sú se nad potěšením. A15,32 Judas také a Silas, i oni súce proroci, slovem mnohým potěšili sú bratří a potvrdili. A15,33 A přebyvše tu za některý čas, puštěni sú s pokojem od bratří k těm, ktož je biechu poslali. A15,34 Ale viďalo se Silovi, aby tu ostal, a Judas sám odšel jest do Jeruzaléma. A15,35 Ale Pavel a Barnabáš přebýváchu v Antiochí, učiece a kážíce čtenie a zvěstujíce s jinými mnohými slovo božie.

A15,36 Po několiko pak dnech řekl jest Barnabášovi Pavel: „Vrátiece se navštievenie bratřie po všech městech, v nichž sme kázali slovo božie, kterak by se měli.“ A15,37 Ale Barnabáš chtieše s sebú pojieti i Jana, jenž příjmie má Marek, A15,38 ale Pavel prosieše ho řka, že ten, jenž odšel od nich z Pamfilie a nešel s nimi v ten úřad, v kterýž biechu posláni, nemá býti přijat. A15,39 I stalo se jest rozdělenie mezi nima, tak že sta se rozdělila rózno. A Barnabáš zajisté pojem Marka, pravil se do Kypru, A15,40 ale Pavel vyvolil Silu, šel jest od bratří, poručen sa milosti božie. A15,41 I chodieše po Syří a Cilicí, potvrzuje zboróv, přikazuje ostřéhati přikázanie apoštoluov a starších.

Kapitola XVI.

A16,1 A když objide ty národy, přijide do Derben a do Lystry, a aj, učedlník jeden bieše tam jménem Timoteus, syn ženy vdovy věrné, ale z otce pohana. A16,2 Tomu svědectvie dobré vydáváchu ti, jenž biechu v Listře a v Ikoní bratřie. A16,3 Toho chtěl Pavel, aby s ním šel. A pojem jej, obřezal jest pro Židy, kteříž biechu v těch městech, neb vědiechu všickni, že otec jeho pohan bieše. A16,4 A když přecháziechu města, dáváchu jim napomenutie, aby ostřiehali učenie, kteráž biechu ustavena od apoštoluov a od starších, jenž sú byli v Jeruzalémě. A16,5 A zborové zajisté potvrzováchu se věrú a rozmáháchu se v počtu na každý den. A16,6 Ale jdúce do Frigie a do Galacie vlasti, zapověděno jest jim od ducha svatého, aby nemluvili slova božieho v Azí. A16,7 A když sú přišli do Myzie, pokúšiechu se jíti do Bitynie, a nedopustil jim duch Ježíšóv. A16,8 A když sú přešli do Myzí, sstúpichu do Troady, A16,9 a viděnie Pavlovi v noci ukázáno jest: muž macedonský jeden bieše stoje a prose jeho a řka: „Jda do Macedonie, pomoz nám.“ A16,10 A když viděl viděnie, ihned hleďali sme, abychom šli do Macedonie jisti jsúc, že nás bóh volá, abychom jim kázali.

A16,11 A plaviece se od Trady, pravým během přišli

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 11 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).