Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[252v]číslo strany rukopisudie slóvce: Bděte! To nás ponúká, abychom nebyli prázdni činóv dobrých. Často j’ k bedlivosti napomínal Kristus, aby každý byl pílen a opatren, aby podlé svého stavu slúžil Bohu a nedal sě ďáblu podtrhnúti, světu zavésti a tělu od Boha odtáhnúti, a kakžkoli podlé stavóv rozličnosti mají rozliční při rozličné věci bedlivi býti, však troje věc jest, ješto obecně každý dobrý bedliv jest při tom a má bedliv býti, chce li mezi dobré vjíti v počet, to tré svatý Řehoř ukazuje řka: Ten bdí, ktož to, co věří, skutky svými ukazuje; bdí, ktož lenost přemóž a toho, ješto má učiniti, neobmešká; bdí, kto j’ svoji srdečnie oči obrátil k Kristu. Prvá, řku, bedlivost k tomu, což věříme, svój život a své činy zpósobiti. Když věříme, ež po tomto životu má býti věčný život, máme toho pilnějšé býti, ješto j’ věčné, nežli toho, ješto mine, a snad skoro. Když věříme, ež jsme z smrti vykúpeni Synem božím, máme toho jemu vděčni býti a střieci sě, by nás opět hřiech neumrtvil. Neb die svatý Pavel: Když jsme skrze hřiech byli v smrt vpadli, kakž budem živi opět v hřiechu? A věřiec dobře slušie nám bedlivu býti při dobrých činech. Druhá bude bedlivost, když lenost přemóžem a snažně to, což činiti máme, činiti budem. K tomuť ponúká svatý Pavel řka: Vše, což činíte, čiňte z mysli dobré! Léně a netbavě činiti nenie dobře. A Písmo die: Spravedlivě čiň, co j’ spravedlivé neb spravedlné! A takéž řku: Dobré čiň dobře! Ó, co j’ těch, ješto, ač jest dobré, ač spravedlné to, ješto činie, ale nedobře to činie, nespravedlivě, zlým, nedobrým úmyslem, léně, netbavě, přimiesiec někaké neupřiemosti! Protož svatý Job pravieše: Strachoval sem sě všech svých činóv. O tom mluvě svatý Řehoř die:

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety a 7 měsíci; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).