Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[222v]číslo strany rukopisurozličně Hospodin od světa zove a odvolává; a sbožný j’ to, ktož slyší hlas toho odvolávanie, a ač užívá světa, tak jest, jako jeho neužívaje, bezpřémnú milostí nevelnuv k němu, ač i muší něteré světské věci pósobiti. A pakli móž prázdnějí býti světského hluku, tu příčinu maje, aby sě mohl svobodnějie s tiem rozkošným světlem božím bez přiekazy obierati, tiem sbožnějí. Neb mnohé hubeny činí neprázdn světská. A co pomóž, ač sě j’ kto učistil, když by sě zšeředil opět jako svině, ješto umyjíc sě v čisté vodě, opět uvalí [sě]text doplněný editorem v své kaliště? Protož ktož má příčinu, ež móž světa něco prázden býti, pomni, ežť nesnadné jest, smolu pichlíc, nezlepiti sě od nie. A příde liť kdy která myslce, ež by sě chtěl opět k světu navrátiti, pomni slova z kantik oné pravé milovnice, ješto pravieše: Umyla sem nohy, kakž mi j’ je opět zšeřediti? Die prorok: Aj, tmy obklíčie zemi a zamračenie obejde lid. Zeměť jsú srdce zemná; ktožť jsú ulehli milostí k zemním věcem, tmať je jest obkryla. Í, kakť málo vidie pravdy božieho světla, ktož jest z země, o zemi jen i mluví; neb nenie v srdci jeho jen věc zemská. A o čem kto rád mluví, to rád i činí. Die filozof: Jakýž kto jest, tak mluví a takové činí skutky. A kto j’ tak oči svoji ustanovil, k zemi schýliv, aby k konci neviděle, co j’ než ve tmě, nevie, kam jde. Zdali neobklíčila tma toho srdce, ješto netbaje cti, netbaje dobrého slova a, ješto najvětšie, netbaje Boha, lakomě po sboží stojí? Téžť mohu řéci i o těch, ješto na zemské dadie sě rozkoši a vše jiné obmeškají, tak ež vše to ztratie najposledy; ale nevidie k konci, neb tma jest zemi obklíčila. To jsú pak lid,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).