Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

[114v]číslo strany rukopisumiesto těla často a mnohokrát nalézámy; neb když měsiec svým večas během roste, večas hyne, neústavnost a hynutie našie smrtedlnosti velmě podobně znamenává. A tak když náš stvořitel přiblížil sě k Jerycho, slepý sě navrátil k světlu; neb když božstvie nedostatek tělesenstvie našeho přijalo, národ lidský světlo, jež ztratil bieše, přijal. Tiem, což Bóh lidské trpěl nedostatky, člověk jest povýšen k božství. A dobře die čtenie, že j’ ten slepý u cěsty seděl a žebral; neb jest sám řekl Kristus: Já jsem cěsta. A tak, ktož pravdy nevie světla vnitřnieho, jest slep; a věří li v spasitele, již sedí u cěsty; ale neprosí li, aby dáno jemu bylo vnitřnie světlo, přestane li prositi, sedí u cěsty slepý, ale nežebře; a pakli uvěří i prosí, tedy slepý sedí u cěsty a žebře. A protož ktožkolivěk zná tmu své slepoty, ktožkoli rozumie světlo věčné, v němž má nedostatek, volaj snažností srdce svého, volaj hlasem své mysli a řka: Ježíši, synu Davidóv, smiluj sě nade mnú! Ale poslyšme, coť čtenie praví potom, když tak ten slepý voláše! Tak die: Ti, ješto jdiechu napřed, žehráchu naň, aby mlčal.

Co ti znamenávají jiného, ješto jdú napřěd, když jde Ježíš? Jen zástup žádaní tělesných a hluk našich obyklých hřiechóv, ješto prvé, nežli Ježíš v naše srdce příde, svým pokušením dobré naše myšlenie zbořie a hlas zamútie našeho srdce. Neb často, když sě chcem k Bohu z svých těžkých hřiechóv obrátiti, když chcem sě protiv nim, žádajíc milosti božie, modliti, utkají srdce naše těch hřiechóv, ješto jsme je činili z obyčeje, kakás jako podobenstvie a obrazy jich zrak našie mysli učinie potuchl. A tak mysl rozbrojnú učinie zamútiec ji, i hlas odtisknú našie modlitvy, jakož die čtenie: Ti, ješto jdiechu napřěd,

X
 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 10 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).