Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<27r27v28r28v29r29v30r30v31r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

tělesné utrpenie, druhé lítost núze bližnieho, třetie křivdu sobě učiněnú strpěti pro Bóh. V tom trém hyne krev v člověku, ješto mečem prolita bývá v mučenníku. V utrpení tělesném, ač kto pojednú krve neprolé, však ji vytahuje ponenáhlu. A die svatý Bernart: Jest ti kakés mučenničstvo a prolitie krve v ústavném tělesném utrpení; ač jest než to, ješto údy sekají, méně hrozné, ale ež sě dlí, tiem jest těžše. A to j’ těm hodné, ktož nemohú pojednú své krve proliti pro Krista, aby menším, ale z prodlenie těžším mučením ji prolévali. Druhé lítost núze bližnieho vrovnává sě mučenničstvu; neb ktož srdečně lituje koho v núzi jeho a v zámutku trpí s ním […]text doplněný editorem. A o tom obém die svatý Řehoř: Dvojím činem lidé kříž berú, když aneb utrpením svá těla trápie, aneb když mysl trpí, litujíc druhého núze. Třetie, ješto sě vrovnává mučenničstvu, jest, když kto strpí s dobrú myslí cos buď protivného od jiných. Die o tom svatý Řehoř: Strpěti protivná ukáranie a toho, ješto nenávidí, milovati, mučeničstvost jest. Dieť svatý Jakub: Trpedlnost má dokonati skutek.

Čtvrtí jsú, ješto inhed jsú jim nebesa otevřiena. To jsú ti, ješto [sě]text doplněný editorem v své mysli jen s nebeskými věcmi obierají, spatřijíc v milosti božské věci, dívajíc sě jim, vzdy sě rozchutnávajíc v boží milosti. Tyť jest sebú mienil svatý Pavel řka: My sě s nebeskými věcmi obieráme, to j’ v tom vidění znamenáno, ež jsú takovým nebesa otevřiena, ež když svatý Jan byl v tom vzdviženú myslí spatřování nebeských věcí, viděl nebesa otevřěna, jakož tu praví. Neb v takovém myslí vysokých a velebných božských věcí spatřování milost svatá rozmáhá sě k Bohu a milost tělesná a svěcská hyne. A duše sě čistí milostí svatú a silnú; neb silná milost nedá člověku u veliké hřiechy upadnúti a obecných lehčejších hřiechóv poprzněnie brzo přemóž, jako rez s železa silný oheň, a jako když vody krópějka bude brzo u velikém ohni přemožena. A tak učistilým zde jsú inhed nebesa otevřěna. A toho i nám dopomoz, Hospodine. Amen.

O svatém Janu Apoštole i evanjelistě řeč.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).