Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

padli, ež nás jest tak divně vykúpil. I čte nám dnes kostel počátek knih Mojžiešových, kak jest divně Hospodin svět stvořil a zpořiedil v šesti dnech. Neb jakož svatý Ambrož pokládá, toho času tak jest svět učiněn, a když padl člověk opět, opraven vykúpením Syna božieho opěte tohoto času. Protož k chvále boží povstati máme v svých srdcích a utěšiti sě v Hospodinu. A tak znamenajte najprv, co j’ chvála božie, točíš kto Boha chválí, neb kak jest Boha chváliti. Vidíme, ež píší, čtú, zpievají, mluvie i rozličně činie lidé chválu boží. Ale to zvláště já kladu tuto za chválu boží, o níž bych rád řekl něco, bych mohl a uměl, ješto kto znamenaje velebnost božie moci, múdrosti i dobroty, tak ež v srdci svém tak velikého Boha bude v drahost a u vzácnost jmieti, ano jej srdečná milost trží k němu. Toť kladu za chválu boží. A kdež jest ta srdečná milost, ukážeť sě řečí i skutky rozličnými. A tak zpievanie chvály božie neb řeči takové slovú také chvála božie, neb skutci, ješto kto činí k chvále boží. Jest pak Bóh sám svá plná chvála, ale ta j’ nám nestihnutá. Avšak k svéj chvále dal nám někaký přístupek, svým stvořením nám sě ukazuje onde jako po sledu, onde jako v obrazu a onde v divných skutciech našeho vykúpenie a opravenie. A tak všeť nám chválu jeho ukazuje. Protož žaltář vzývá i němú tvář, aby vše chválilo Boha, skot i bravové, hadové i ptačstvo pernaté, oheň, búře, snieh, a tak o všem jiném, ne by to, bez rozumu jsa, mohlo znáti boží chválu, ale ež tiem, že j’ Bohem stvořeno a zpořiezeno, ukazuje chválu boží. Neb kto by takové věci jiný než Bóh mohl stvořiti, uměl tak zpořéditi a chtěl to beze všie své potřeby učiniti, ano nic skrze to jemu

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 6 měsíci a 14 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).