Štítný ze Štítného, Tomáš: [Řeči nedělní a sváteční, rukopis A]

Národní knihovna České republiky (Praha, Česko), sign. XVII C 15, 1r–254v vyjma 196v–199v a 194. Editor Hanzová, Barbora. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

nežli ten, ješto silú města dobývá. A protož správně j’ takému vítězi slíbena tak veliká věc, aby byl slúp chrámu božieho. Sedmému vítězstvu, ktož přemóž nesnadnost ve všelikých dobrých činech, slíbena jest ve všěch těchto věcech hojná odplata, když jest najposlé řečeno: Ktož svítězí, bude jmieti tyto věci. Jako by bylo řečeno: Ktož jedno přemóž, jedno vezme; ale ktož všecko přemóž všelikými činy dobrými, všecky ty odplaty bude jmieti. Jěž nám.

Druhá neděle v postě.

Jakož nám to písmo i rozum ukazuje, tak jest čistý dvór královstva nebeského, ež jakož pravie knihy Apokalypsis, nic tam nevejde poškvrněného; vně j’ ostati psóm i jiným hřiechy nečistým. Ale blažení, ješto učistie stoly své, točíš rúcho své ozdoby ve krvi beránkově, aby jich diel byl v dřěvu života a vešli v ty slavné brány Jeruzalema nebeského. Protož svatý Pavel vida ny, ež jsme byli očištěni ve křstu svatém, v moci té drahé krve beránka božieho, ješto j’ pro ny proliti ráčil, napomíná nás v dnešní epištole, abychom toho očištěnie chovali a té svátosti, ješto jsme ji vzěli v krvi jeho. I die nám on: Toť jest vóle božie, abyšte svati byli; aby sě sdržěli od vilstva, ješto mrtví tvárnost dobrého přirozenie; aby vás každý uměl v svatosti v manželstvě býti a ve cti, ne v bezpřěmné žádosti, jako ten lid, ješto nezná Boha. Neb nepozval jest vás Bóh v nečistotu, ale v svatost. Ale ež pohřiechu mnozí nejsú pílni ostřiehati svého očištěnie a své svatosti, tak ež zlý duch, duch hrdosti, duch závisti, duch hněvu, duch túžebné a smutné lenosti, duch obžerstvie a duch smilstva tak osědl jich srdce a trápí je, ež, ač v svém omámení nečijí toho, však jsú v trýzni: kostel svatý tuto ženu přivodí nám v dnešniem čtení ku paměti a k příkladu,

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 1 dnem; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).