[Bible padeřovská, Matoušovo evangelium]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 1175, 355v–365v. Editoři Hořejší, Michal, Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

nebes[363r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupceké před lidmi. Neb sami nevchodíte, ani vcházejících dopustíte vjíti. Mt23,14 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž žéřete domy vdovské, modlitbú dlúhú sě modléce, proto větčí vezmete súd. Mt23,15 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž obchodíte moře a zemi, abyšte učinili jednoho novověrce, a když bude učiněn, učiníte jej syna pekelnieho dvakrát viece než sami sě. Mt23,16 Běda vám, vódcě slepí, jenž řiekáte: Ktož by kolivěk přisáhl skrzě chrám, nic nenie, ale ktož by přisáhl na zlatě chrámovém, povinen jest. Mt23,17 Blázni a slepí, i co větčie jest: zlato li, čili chrám, jenž svato činí zlato? Mt23,18 A ktož by kolivěk přisáhl[94]přisáhl] jinou, soudobou rukou nadepsáno by na oltáři, nic nenie, ale ktož by koli přisáhl na daru, kterýž jest na oltáři[95]oltáři] illud lat., povinen jest. Mt23,19 Slepí, i co větčie jest: dar li, čili oltář, jenž svat činí dar? Mt23,20 Protož ktož přisáhá na oltáři, přisáhá na něm i na všěch věcech, kteréž na něm jsú. Mt23,21 A ktož by přisáhl na chrámu, přisáhá na něm i na tom, ktož v něm přebývá. Mt23,22 A ktož přisáhá na nebi, přisáhá na stolici boží i na tom, jenž sedí na ní.[96]A ktož přisáhá na nebi, přisáhá na stolici boží i na tom, jenž sedí na ní] připsáno na okraji jinou, soudobou rukou Mt23,23 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž desětinu dáváte, mátu a anýz a kmín, a opúštiete, které věci těžšie jsú zákona, súd a milosrdenstvie a vieru. Tyto věci měli ste činiti a oněch neopúštěti. Mt23,24 Vódcě slepí, vycězujíce komára, a velblúda požierajíce. Mt23,25 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž čistíte, což zevnitř jest čiešě a mísy, ale vnitř plni ste lúpeže a nečistoty. Mt23,26 Zákonníče slepý, učisť prvé, což vnitř jest [čieše a mísy]text doplněný editorem[97]čieše a mísy] calicis et parapsidis lat., aby bylo i to, což zevnitř jest, čisto. Mt23,27 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž podobni jste hrobóm zbieleným, ješto sě zevnitř zdají lidem krásní, ale vnitř plni jsú kostí mrtvých a všie nečistoty. Mt23,28 Tak i vy zevnitř zajisté zdáte sě lidem spravedliví, ale vnitř plni jste pokrytstvie a nepravosti. Mt23,29 Běda vám, mistři a zákonníci, pokrytci, jenž vzděláváte hroby proročie a okrašlujete hroby spravedlivých Mt23,30 a diete: Bychme byli ve dnech otcóv našich, nebyli bychme tovařišie jich ve krvi proročské. Mt23,31 Protož zajisté na svědectvie jste sami sobě, že jste synové těch, kteřížto sú proroky zbili. Mt23,32 I vy naplňte mieru otcóv vašich. Mt23,33 Hadové, ksenci násilorodníkóv, kterak utečete ot súdu pekelného ohně?“

Mt23,34 „Protož aj, já posielám k vám proroky a múdré a učené, a z těch zabiete a ukřižujete a z těch bičovati budete v sbořiech vašich a puditi budete z města do města, Mt23,35 aby přišla na vás všeliká krev spravedlivá, kteráž vylita jest na zemi ot krve Abele spravedlivého až do krve Zachariáše, syna Barachiášova, kteréhož ste zabili mezi chrámem a oltářem. Mt23,36 [b]označení sloupceVěrně pravi vám, přijdú tyto všěcky věci na pokolenie toto. Mt23,37 Jeruzaléme, Jeruzaléme, jenž zabíjieš proroky a kamenuješ ty, kteříž jsú posláni k tobě[98]k tobě] připsáno na okraji jinou, soudobou rukou, kolikrát sem chtěl shromažditi syny tvé, jakožto slepice shromažďuje kuřátka svá pod křídle, a nechtěl si. Mt23,38 Aj, opuštěn bude vám dóm váš pust. Mt23,39 Zajisté pravi vám, neuzříte mne viec, až i diete: Požehnaný, jenž přišel ve jménu páně.“

XXIIII.

Mt24,1 A vyšed Ježíš z chrámu, jdieše. I přistúpili sú učedlníci jeho, aby jemu ukázali vzdělánie chráma. Mt24,2 A on otpověděv, řekl jest jim: „Vidíte li tyto všěcky věci? Věrně pravi vám, nebude ostaven tuto kámen na kameni, jenž by nebyl zkažen.“

Mt24,3 A když sedieše na hořě Olivetské, přistúpili sú k němu učedlníci tajně řkúce: „Pověz nám, kdy ty věci budú a které znamenie příštie tvého a skonánie světa?“ Mt24,4 A otpověděv Ježíš, řekl jest jim: „Vizte, aby[99]aby] nadepsáno jinou, soudobou rukou vás nižádný nesvedl, Mt24,5 neb mnozí přijdú ve jméno mé řkúce: Já jsem Kristus, a mnohé svedú. Mt24,6 Uslyšíte zajisté boje a domnievanie bojóv, vizte, abyšte sě nermútili, nebť musejí ty věci býti, ale ne ihned[100]ihned] + est lat. konec. Mt24,7 Povstane zajisté lid proti lidu a královstvie proti království a budú morové a hladové a země hnutie po miestech. Mt24,8 Ale tyto všěcky věci počátkové jsú bolestí.“

Mt24,9 „Tehdy zradie vás v zamúcenie a zabijí vás a budete v nenávist všěm lidem pro jméno mé. Mt24,10 A tehdy pohoršie sě mnozí a vespolek sě budú zrazovati a v nenávist sě budú vespolek mieti. Mt24,11 A mnozí falešní prorokové vstanú a svedú mnohé. Mt24,12 A že sě rozhojnie nepravost, zstydne láska mnohých. Mt24,13 Ale ktož setrvá až do koncě, ten spasen bude. Mt24,14 I bude kázáno toto čtenie královstvie po všem světě na svědectvie všěm lidem, a tehdy přijde skonánie.“

Mt24,15 „Protož když uzříte ohavnost opuštěnie, kteráž pověděna jest ot Daniele proroka, ana stojí na svatém miestě – ktož čte, rozuměj –, Mt24,16 tehdy, ktož jsú v Židovstvě, utiekajte na hory, Mt24,17 a kto na střešě, nesstupuj, aby něco vzal z domu svého, Mt24,18 a kto na poli, nevracuj sě, aby vzal sukni svú. Mt24,19 Ale běda těhotným a krmícím v těch dnech.“

Mt24,20 „Modlte sě zajisté, aby nebylo utiekanie vaše v zimě neb v sobotu. Mt24,21 Neb bude tehdy zamúcenie veliké, jakéž jest nebylo ot počátka světa až dosavad, aniž bude. Mt24,22 A kdyby nebyli ukráceni dnové ti, nebylo by spaseno všeliké tělo, ale pro vyvolené ukráceni budú dnové ti. Mt24,23 Tehdy řekl li by vám kto: Aj, tutoť jest Kristus neb onde[363v]číslo strany rukopisuno,

X
94přisáhl] jinou, soudobou rukou nadepsáno by
95oltáři] illud lat.
96A ktož přisáhá na nebi, přisáhá na stolici boží i na tom, jenž sedí na ní] připsáno na okraji jinou, soudobou rukou
97čieše a mísy] calicis et parapsidis lat.
98k tobě] připsáno na okraji jinou, soudobou rukou
99aby] nadepsáno jinou, soudobou rukou
100ihned] + est lat.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 16 lety a 21 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).