[Bible padeřovská, Matoušovo evangelium]

Österreichische Nationalbibliothek (Vídeň, Rakousko), sign. Cod. 1175, 355v–365v. Editoři Hořejší, Michal, Batka, Ondřej, Voleková, Kateřina. Ediční poznámka

Vznik edice byl podpořen výzkumným programem Strategie AV21 (Paměť v digitálním věku) a projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. LM2015081 Výzkumná infrastruktura pro diachronní bohemistiku (RIDICS, http://vokabular.ujc.cas.cz) v rámci Projektu velkých infrastruktur pro VaVaI.

[Generovaný obsah]

mlu[358r]číslo strany rukopisu[a]označení sloupcevili, neb dáno vám bude v tu hodinu, co budete mluviti. Mt10,20 Neb nejste vy, jenž mluvíte, ale duch otcě vašeho, ješto mluví v vás. Mt10,21 Zradí zajisté bratr bratra na smrt a otec syna a povstanú synové proti rodičóm a smrtí jě zahubie. Mt10,22 A budete v nenávisti všěm pro jméno mé. Ale ktož setrvá až do koncě, ten spasen bude.“

Mt10,23 „A když vám protiviti se[37]se] nadepsáno jinou, soudobou rukou budú v městě tomto, utecte do jiného. Věrně pravi vám, neskonáte měst izrahelských, až přijde syn člověka. Mt10,24 Nenie učedlník nad mistra ani sluha nad pána svého. Mt10,25 Dosti jest učedlníku, aby byl jako mistr jeho a sluha jako pán jeho. Poňavadž sú otcě čelednieho Belzebubem nazývali, čím viece domátcie jeho? Mt10,26 Protož nebojte sě jich. Neb nic nenie skryto, co by nebylo zjevno, a tajného, co by nebylo vzvěděno. Mt10,27 Což pravi vám ve tmách, pravte na světle, a co v uši slyšíte, kažte na střechách. Mt10,28 A neroďte sě báti těch, kteříž zabíjejí tělo, ale dušě nemohú zabiti, ale radše sě bojte toho, jenž móž i duši i tělo zatratiti u věčný oheň. Mt10,29 Však dva vrabcě za šart prodávají, a jeden z nich nepadne na zemi bez otcě vašeho. Mt10,30 Ale vaši i vlasové hlavy všickni zečteni jsú. Mt10,31 Protož neroďte sě báti, mnohých vrabcóv lepší jste vy. Mt10,32 Protož každý, ktož mě vyzná před lidmi, vyznám i já jeho před otcem mým, jenž v nebesiech jest. Mt10,33 A ktož mne zapří před lidmi, zapřím i já jeho před otcem mým, jenž v nebesiech jest. Mt10,34 Neroďte sě domnievati, bychť přišel pokoj pustiti v zemi, nepřišel sem pokoje pustiti, ale meč. Mt10,35 Neb sem přišel rozděliti člověka proti otci jeho a dceru proti mateři jejie a nevěstu proti svekruši jejie Mt10,36 a nepřietelé člověčí domátcí jeho. Mt10,37 Ktož miluje otcě neb máteř viec než mě, nenie mne hoden. A ktož miluje syna neb dceru nad mě, nenie mne hoden. Mt10,38 A ktož nevezme křížě svého a nenásleduje mne, nenie mne hoden. Mt10,39 Ktož nalezne duši svú, ztratí ji. A ktož ztratí duši svú pro mě, nalezne ji. Mt10,40 Ktož přijímá vás, mě přijímá, a ktož mě přijímá, přijímá toho, jenž mě jest poslal. Mt10,41 Ktož přijímá proroka ve jméno poroka, otplatu proročí vezme. A ktož přijímá spravedlivého ve jméno spravedlivého, otplatu spravedlivého vezme. Mt10,42 A ktož koli nápoj dá jednomu z najmenších těchto čieši vody studené toliko ve jméno učedlníka, věrně pravi vám, neztratí otplaty své.“

XI.

Mt11,1 I stalo sě jest, když dokona Ježíš, přikazuje dvanádsti učedlníkóm svým, šel jest odtud, aby učil a kázal [b]označení sloupcev městech jich.

Mt11,2 A když jest Jan uslyšal v okovách skutky Kristovy, poslav dva z učedlníkóv svých, Mt11,3 vecě jemu: „Ty li jsi, jenž přijíti máš, čili jiného čakáme?“ Mt11,4 [A odpověděv Ježíš, vece jim]text doplněný editorem[38]A odpověděv Ježíš, vece jim] Et respondens Iesus ait illis lat.: „Jdúce vzkažte Janovi, které ste věci slyšeli a viděli. Mt11,5 Slepí vidie, klécaví chodie, malomocní sě čistie, hluší slyšie, mrtví vstávají, chudí sě čtením zpravují; Mt11,6 a blahoslavený jest, kto sě nade mnú nepohorší.“

Mt11,7 A když oni otjidechu, poče Ježíš praviti k zástupóm o Janovi: „Co ste vyšli na púšť viděti? Trest větrem klácenú? Mt11,8 I co ste vyšli viděti? Člověka měkkými rúchy oděného? Aj, kteří sě měkkými odievají, v domiech králových jsú. Mt11,9 I co ste vyšli viděti? Proroka? Ovšem pravi vám, i viece nežli proroka. Mt11,10 Tentoť jest zajisté, o němž psáno jest: Aj, já posielám anděla mého před tváří tvú, kterýžto připraví cěstu tvú před tebú. Mt11,11 Věrně pravi vám, nevstal jest mezi syny ženskými větčí Jana Křstitele. Ale ktož menší jest v království nebeském, větčí jest jeho. Mt11,12 A ote dnóv Jana Křstitele až dosavad královstvie nebeské násilé trpí a násilníci chvátají je[39]je] gie rkp.. Mt11,13 Neb všickni proroci i zákon až do Jana prorokovali sú. Mt11,14 A chcete li přijieti, onť jest Heliáš, jenž přijíti má. Mt11,15 Kto má uši k slyšení, slyš.“

Mt11,16 „I k komu podoben mieti budu národ tento? Podoben jest dětem sedícím na tržišti, jenžto volajíce k rovným sobě, Mt11,17 řkú: Zpievali sme vám, a neskákali ste. Nařiekali sme, a nekvielili ste. Mt11,18 Neb přišel jest Jan, ani jeda, ani pije, a dějí: Diábelstvie má. Mt11,19 Přišel syn člověka, jeda a pije, a řkú: Aj, člověk žráč a píjcě vína, zjevných hřiešníkóv a hřiešníkóv přietel. A spravedliva učiněna jest múdrost ot synóv jeho.“

Mt11,20 Tehdy počal jest přimlúvati městóm, v nichžto učiněny jsú mnohé moci jeho, že sú nečinili pokánie: Mt11,21 „Běda tobě, Korozaim, běda tobě, Bethsaida! Neb kdyby v Tyru a v Sidoně učiněny byly moci, kteréž učiněny jsú u vás, někdy v žíni a v prachu pokánie[40]pokánie] pakanie rkp. by činili. Mt11,22 Ale však pravi vám, Tyru a Sidonu lehčejie bude v den súdný nežli vám. Mt11,23 A ty, Kafarnaum, zdali až do nebe povýšeno budeš? A až do pekla sstúpíš! Neb by v Sodomě učiněny byly moci, kteréž učiněny jsú v tobě, snad by byli zóstali až do tohoto dne. Mt11,24 Ale však pravi vám, že zemi sodomské lehčejie bude v den súdný nežli tobě.“

Mt11,25 V ten čas otpověděv Ježíš, řekl jest: „Chválím tě, otče, pane nebe i země, žes skryl tyto věci ot múdrých a opatrných a zjevil si jě maličkým. Mt11,26 Tak, otče, neb sě jest tak líbilo

X
37se] nadepsáno jinou, soudobou rukou
38A odpověděv Ježíš, vece jim] Et respondens Iesus ait illis lat.
39je] gie rkp.
40pokánie] pakanie rkp.
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2022, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2022, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2022, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 15 lety, 10 měsíci a 15 dny; verze dat: 1.1.21
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).