Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka

[Generovaný obsah]

Prokopa, který se psal hejtman s Kerska.

Třebestovice.

Ačkoliv ta ves patřila od dávna kanovníkům do Staré Boleslavě, však proto velikým dílem musela ještě více k Poděbradům patřiti, neboť Jiřík Poděbradský v roku 1443 založil by mlejn pro Vaška mlynáře poříčanského, a začátek téhož zápisu jest tento: „Já Jiřík z Kunštátu a na Poděbradech pán etc.“. Vykazuje tam také mlynáře, by vedli struhy co by dva vozové projeti mohly, cestu sobě hájil, a co by dříví do struhy chápalo, to aby sobě nechal porubati. Mlejn ten později koupili hrabata Věžníkové, a jej zápis také zde k nalezení jest.

Chotouň.

Za starých časů býval tam jistý chvalitebný obyčej, že cerky českých urozencův maje se za muže vdávati, dané byly na celé tři léta k cvičení a opatrování starým skušeným matronám, k nimž žádný z muského pohlaví v času tom přístupu míti nesměl. Tato místečka jmenovaly jse od těch nevěst Chotě, Chotinky, Chotušice, Chotětice a Chotouň.

V té vsi Chotouni narozen byl sv. Prokop, jenž byl potomný opat církve české v klášteru sázavském. Muž ten byl znamenitý, pobožný a vzláštní milovník vorby. Byl také ženatý a od něho zplozený syn Prokop byl po něm tam druhým opatem. Vlastenci budou snad žádostiví věděti, proč on na obraze jakožto ďábla na řemene držící jse vypodobňuje. I v tom chci jim posloužiti tak, jak mně pan Matěj Röstler, děkan poděbradský, z letopisů jezuvitských ponaučil, a sice takto. Když Prokop zemřel, bratři jeho, vzláště pak vlastní syn Prokop, chce míti památku podoby otce svého, povolal malíře a jej tak mrtvého malovati nechal. Právě pak když obraz ten dohotoven byl, jeden z bratrův na kazatedlnici vystoupiv, nad ním pohřební kázání držel a mezi jiným tato slova uvedel: „Náš milý otec Porokop držel náruživosti své na uzdě a nedal se ďáblu přemoci, neb jej uměl dobře vázati a jako na řemínku voditi. I také jemu v službu podroben býti musel, jako by s ním vorati mohl“. To slyše tu přítomný malíř ihned odskočil a k obrazu tomu ďábla přidal. Že se ale sv. Prokop [s]text doplněný editorem zavřenými otči maluje, jest příčina, že se to po jeho smrti stalo.

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2023, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2023, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2023, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 7 měsíci a 7 dny; verze dat: 1.1.24
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).