Minyde, Matěj: Příběhy Poděbrad

Polabské muzeum (Poděbrady, Česko), sign. H 19.182, 57 f. Editor Timofejev, Dmitrij. Ediční poznámka
<<<<<21v22r22v23r23v24r24v25r25v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nenahraditelnou trpí škodu?“ „Hoden jest, bychom se jemu na nějaký způsob pomstili,“ pravili ostatní. Však ale v čem? A jak? Toho žádný nepronesl.

Nešťastná překvapenost a příhoda.

Když tak o tom vespolek se radili, přistoupil k nim jakýs švec příjmím Kmoch, muž velice opovážlivý. Ten promluvil k celé té společnosti takto: „Bratří! Když mě zastanete, bych hrdla neztratil, chci jemu uvečer onu píseň pražskou, kterouž on pod hrdlem zapověděl, pod jeho oknem zaspívati. A zdaž může býti již větší pro něho msty, když sezná, že silnější jest mocnost rukouch vašich nežli jeho zákonové? A zvíte, žeť se zdaří“.

A zalíbila se všechněm řeč ta a dali jemu toto za odpověď: „Ačkoliv dle práv a svobod našich žádný z ševcův bratrem naším nesměl se jmenovat, ty pak, když toho dovedeš, nejen ty, ale všechny ostatní tvého řemesla mají se vždycky s námi bratrovati. Nestrahuj se tedy, my v soukromých zálohách budeme v počtu 400 na dané sobě znamení očekávati, ty pak jen bezpečně a neohroženě zpívej“.

Bylo to v čas letnic. Král, položiv se o hodině jedenácté na své lože, chtíc libě pospati, a tuť pod oknem k svému užasnutí onu nešťasnou píseň hřmotným hlasem spívali. „Nechmež, až dospívá,“ pravil král svojím přítomným, „jak jemu dáme někým lůžkem (tj. skřipci) posloužiti.“

 
logo ÚJČ Copyright © 2006–2024, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2024, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2024, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 17 lety, 8 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.25
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Strategie AV21
Web je podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projektem č. LM2023062
(LINDAT/CLARIAH-CZ).