Knobloch z Pirnsdorfu, Aleš: Regiment zprávy ovčího dobytku…

Praha: Netolický z Netolic, Bartoloměj, 1561. Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. 36 A 15 přív., A1r–I4r. Editor Černá, Alena M. Ediční poznámka
<<<10<A1r–A1vA2rA2v–A3rA3vA4r>>>>>
Skrýt ediční aparát Skrýt obsah
[A1r]číslo strany rukopisu

Regiment zprávy ovčího dobytku ve dvoje kníhy rozdělený. První, kderak jej hospodář nový a nezvyklý rozšafně zpravovati i v dobrém zdraví zachovati má. Druhé, přišly-li by na něj jaké nemoci nebo mor, čím jej má a jakým zpuosobem hojiti.

[#]obrázek nebo jiný grafický prvek[1]obrázek pána a ovčáka se stádem ovcí

Cum gratia et privilegio Caesaris Maiestatiscizojazyčný text léta Páně M. D. LXI.

[A1v]číslo strany rukopisu

První regiment, kderak jej hospodář novej a nezvyklej rozšafně zpravovati i v dobrém zdraví zachovati má. Druhé, přišly-li by na něj jaké nemoci nebo mor, čím jej má a jakým zpuosobem hojiti.

Vydané k poctivosti a k potřebě urozenému a statečnému rytíři panu Voldřichovi Dubanskému z Duban a na Libišicích, králové Její Milosti slavné paměti podkomořího měst v Království českém etc.cizojazyčný text, od urozeného Alše Knoblocha z Pirnsdorfu a v Lítoměřicích, léta M. D. LXI.

Vědomé buď vuobec, že Jeho Velebnost císařská a pán můj najmilostivější z zvláštní milosti císařské ráčil jest mně, Bartolomějovi Netolickému, milostivé privilegium dáti a impresí, znovu dávajíce, povoliti, abych já všelijaké kníhy a pranostiky, kalendáře i minucí řečí latinskou, českou neb německou, i také mandáty a jiné věci, též i ke dckám zemským sněmy tisk a imprimoval etc.cizojazyčný text Přikazujíc Jeho Velebnost císařská všem obyvatelům a poddaným ze všech stavův Království českého, a zvláště impresoruom pražským i jiným, aby mne při té milosti a obdarování (Jeho Velebnosti císařské) měli a drželi i neporušitedlně zachovali, žádných mi v tom překážek nečiníce ani komu jinému dopouštějíce, pod uvarováním hněvu a nemilosti Jeho Velebnosti císařské etc.cizojazyčný text I jsouc já té naděje (ode všech vuobec), že se v takovém poručení Jeho císařské Velebnosti a obdarování ke mně laskavě chovati ráčíte a budete.

X
1obrázek pána a ovčáka se stádem ovcí
 
logo ÚJČCopyright © 2006–2020, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2020, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2020, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 13 lety, 8 měsíci a 24 dny; verze dat: 1.1.15
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).